Forskningsprosjekt


Fatigue etter hjerneslag, prediktorer og subgrupper

Vitenskapelig tittel:

Post Stroke Fatigue, predictors and subgroupsProsjektbeskrivelse:
Fatigue er en vanlig følgevirkning etter hjerneslag. Per i dag finnes ingen klare retningslinjer for behandling. Prosjektets hovedmål er å øke kunnskap om årsaker til og forløp av fatigue som følge av ischemisk hjerneslag for å på sikt kunne utvikle empirisk baserte behandlingstiltak. Prevalens av fatigue vil kartlegges i en representativ norsk kohort av pasienter i et longitudinelt design. Underliggende medisinske, psykologiske, nevrokognitive og livsstilsrelaterte faktorer for utvikling av fatigue etter hjerneslag vil kartlegges ved hjelp av standardiserte tester, spørreskjemaer og semistrukturert intervju 3 og 12 måneder etter aktuelle. I akuttfasen kartlegges fatigue og relevante medisinske opplysninger. Et siktemål er å identifisere kliniske undergrupper med hensyn til fatigue etter hjerneslag der man også ønsker å sammenlikne en traumatisk hjerneskadegruppe.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/589 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 01.04.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne-Kristine Schanke
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet HF.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
28.04.2016 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst