Forskningsprosjekt


Praktisk utprøving av kvalitetsindikatorer for fysioterapi ved spondyloartritt

Vitenskapelig tittel:

Quality indicators for physiotherapy care to patients with spondyloarthritis: empiric testing of feasibility and acceptabllity.Prosjektbeskrivelse:
Fysioterapi er en hjørnestein i behandlingen av spondyloartritt (SpA). Tradisjonelt har hovedfokus vært på bevegelighet, men nyere forskning viser at gruppen også har økt risiko for hjerte- og karsykdommer og at intensiv trening tolereres godt. For at pasienter med SpA skal få optimal nytte av fysioterapi er det viktig at fysioterapeuter er kjent med og tar hensyn til denne nye kunnskapen. Vi planlegger et prosjekt for å implementere en ny fagprosedyre for fysioterapi ved SpA og vil bruke kvalitetsindikatorer som utfallsmål. Hensikten med vårt nåværende prosjekt er å teste kvalitetsindikatorene for anvendbarhet, relevans og kompletthet. Cirka 100 personer med SpA vil bli forespurt om å delta i utprøvingen. Data samles inn ved hjelp av spørreskjema per e-post. Basert på resultatene av spørreundersøkelsen utarbeides endelige kvalitetsindikatorer som skal brukes for å beskrive dagens fysioterapitilbud til pasienter med SpA og undersøke om det skjer endringer etter implementering.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/82 Prosjektstart: 24.01.2016 Prosjektslutt: 01.07.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne Christie
Forskningsansvarlig(e):  Diakonhjemmet sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet genererer ingen utgifter utover lønnsutgifter. Prosjektet gjennomføres i arbeidstid for prosjektleder og prosjektmedarbeider.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.02.2016 REK sør-øst