Forskningsprosjekt


Forskningsbasert evaluering av brukerstyrte innleggelser

Prosjektbeskrivelse:
Etter en pilotprøving i 2010 starter Divisjon psykisk helsevern, Akershus Universitetssykehus våren 2011 et prosjekt med til sammen 10 døgnplasser for brukerstyrte innleggelser fordelt på fire DPS. Ca. 120 pasienter med høy bruk av døgnopphold i psykisk helsevern får en avtale om selv å kunne velge opphold på inntil fem døgn. Hensikten er å se om bruk av døgnopphold (inkl. tvangsinnleggelser) går ned, og om pasientene blir mer fornøyd med oppholdene. FOU-avdeling psykisk helsevern, Ahus, vil gjennomføre en forskningsbasert evaluering av dette. Pasienter med avtale om brukerstyrte innleggelser som gir skriftlig samtykke blir inkludert i evalueringen. Det registreres sosiodemografiske og kliniske data, data om innleggelser, og data fra intervjue ved hver utskrivning og inntil en gang i året om deres opplevelse av tilbudet. Pårørende intervjues også, med pasientens samtykke, om tilbudet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2011/790 Prosjektstart: 20.04.2011 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
08.04.2011 REK sør-øst
23.03.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst