Forskningsprosjekt


UNGT. Fra ung til voksen - helse i et utviklingsperspektiv

Prosjektbeskrivelse:
UNGT er longitudinell helseundersøkelse av ungdom i Tromsø kommune og andre nord-norske kommuner i alderen 16-19 år med oppfølging i voksen alder. Hensikten med studien er 1) styrke forskning på ungdom innen ulike fagmiljø ved UiTø og UNN, 2) å øke kunnskapen innen ungdomsmedisin med spesielt fokus på sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse, og deres relasjon til levekår og normal utvikling, 3) kartlegge utvikling og mønstre av psykisk helse og prediktorer i overgangsfasene fra ungdom til voksen alder og 4) undersøke utvikling i resiliens/mestring.Ca. 3000 ungdom i Tromsø kommune (16-19 år) inviteres til en spørreundersøkelse. UNGT vil senere omfatte flere andre kommuner i Nord-Norge. Spørreundersøkelsen skal gjennomføres elektronisk. UNGT dekker en rekke tema som psykisk og fysisk helse, risikoadferd, levekår, skolegang, fysisk aktivitet og kosthold, rus, kultur, etnisitet, mestring og resiliens, søvn, etc. Helseundersøkelsen vil også omfatte genetisk materiale (DNA).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/424 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  RBUP Nord
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, psykologi, helsefag, sosiologi, Nivå: PhD
Del av forskningsprogram: Planlegges som en del av Senter for samisk helseforsknings oppfølging av Saminor som er under planlegging
Behandlet i REK
DatoREK
25.02.2010 REK nord