Forskningsprosjekt


Nåltykkelsen innvirkning på postduralhodepine og suksessrate ved spinalanestesi relatert til sectio og vaginal forløsning; et prospectivt, randomisert eksperimentelt studie

Vitenskapelig tittel:

The influence of needle diameter on needle failures and post dural puncture headache in relation to cesaran section and vaginal delivery; a prospectivt, randomised eksperimental study.Prosjektbeskrivelse:
Vi ønsker å se på forekomsten av spinalhodepine hos friske gravide som forløses med elektiv sectio eller hastesectio eller vaginal forløsning ved hjelp av ryggbedøvelse (spinalanestesi). Designet vil være en eksperimentell prospektiv studie, hvor kvinnene vil bli randomisert i 2 grupper , en med G25 og en med G27 pencil point nål. Vi vil registere antall forsøk , tid brukt og erfaring til anestesilege. Videre vil vi følge kvinnene etter 12-24 timer og 2 døgn med tanke på symptomer på spinalhodepine. De vil også oppfordres til å ta kontakt ved symptomer etter hjemkomst. Får disse deltagerne spinalhodepine innlemmes de i en protokoll som registrerer og iverksetter tiltak for spinalhodepine. Om studien viser at antall forsøk er lavere i G25 populasjonen og hyppigheten av spinalhodepine også er lavere her vil vi anbefale bruk av denne spinalnålen som standard ved spinalanestesi som valg ved sectio hastegrad 2-4 og spinalanalgesi ved vaginal forløsningsmetode.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/140 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Nina Skei
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdelingene dekker innkjøp av spinalnåler da dette ikke gir økt kostnad sammenlignet med vanlig drift. Til portoutgifter og annet kontorrekvisita vil det søkes om driftsmidler fra forskningsavdelingene ved de respektive sykehusene. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: SSAI obstetrikk/anestesi, Nivå: doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst