Forskningsprosjekt


Studier av lungevev ved fatal influensa A (H1N1) infeksjon

Vitenskapelig tittel:
Virologiske, morfolgiske av patologiske studier av lungevev ved fatal Influensa A (H1N1) infeksjon fra pasienter som døde under pandemisk utbrudd i Norge sommer og høst 2009

Prosjektbeskrivelse:
Det søkes herved om etablering av register og biobank på Gades Institutt for pasienter som er blitt obdusert etter bekreftet Influensa A (H1N1) infeksjon i Norge. Et prosjekt er etablert mellom Avd. for virologi, Nasjonalt Folkehelseinstituttet og Gades Institutt, UiB. Pasientdata forefinnes allerede på Avd. for virologi. Autopsimateriale fra lunger og luftveisprøver blir studert. Prosjektet vil krakterisere fatalt forløpende tilfeller av pandemisk influensa A(H1N1) for å øke kunnskap om både virale- og vertfaktorer som kan forklare dødelig utfall av slik influensainfeksjon. Viruskarakteriseringen og mutasjonsanalysene kan belyse hvorvidt aminosyresubstitusjoner ved bindingsstedet til reseptorer i luftveiene er assosiert til alvorlig forløpende nedre luftveisinfeksjon som observert hos 1918 virus. Det er ingen studier som så langt har sannsynliggjort mekanismer i immunresponsen mot viruset og hvor avgjørende denne responsen er for svikt lokalt i lungevev under fatal H1N1 infeksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/489 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 30.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Rebecca Jane Cox
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet er gjennomført som planlagt.
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
14.08.2014 REK vest
31.01.2018 REK vest