Forskningsprosjekt


Genetisk og funksjonell kartlegging av blodbloddannelse

Vitenskapelig tittel:
Genetic and functional analysis of bone marrow CD34+ and CD34+-derived blood lineage cells

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å identifisere transkripsjonelle og epigenetiske nettverk i differensiering av CD34+ celler til ulike type blodceller: erytroideforløper celler, granulocytter, monocytter, T celler og «Natural killer» (NK) celler. Gjennom hele livet må det dannes nye blodceller ved en kontinuerlig selvfornyelse av den hematopoietiske stamcellepoolen (HSC) etterfulgt av funksjonelle differensieringsprogrammer for å få dannet de ulike celletypene. Denne prosessen forutsetter at HSC og CD34+ (CD34-positive) progenitorceller danner datterceller som differensieres til de ulike myeloide og lymfoide celletypene. I dette prosjektet ønsker forskerne å isolere CD34+ celler og differensiere disse til ulike blodceller (erytroideforløper celler, monocytter, granulocytter, T celler og NK celler) for å identifisere hvilke transkripsjonelle og epigenetiske nettverk som bestemmer differensieringen av disse. Kunnskap om dette fra forskernes forskningsprosjekter kan benyttes til å identifisere de ulike faktorene som er nødvendig for effektiv fornyelse av stamcellene og blodcelledifferensiering, og undersøke hvordan de ulike prosessene påvirkes ved sykdom. Stamceller fra 100 friske donorer vi bli samlet inn over en periode på 10 år og hvite blodceller vil bli ekstrahert ved aferese. Dette skal foregå samtidig med stamcelletransplantasjon og kun en svært liten mengde av biologisk materiale fra donor skal brukes. Analyser (sekvensering av kromatin) som omfatter genregulering av CD34+ celler og blodcellelinjer vil bli utført. Humant leucocytt antigen (HLA) -C klassifisering vil også bli utført for å forstå regulering av immunologisk toleranse. Ingen av de genetiske analysene av isolerte blodceller vil ha preklinisk diagnostisk verdi. Det skal opprettes en prosjektspesifikk forskningsbiobank. Stamcellene skal høstes fra stamcelledonorer over 18 år, og velges i samsvar med kliniske rutiner ved seksjon for celleterapi, Oslo Universitetssykehus. Samtykke skal innhentes fra alle deltakerne.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/420 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 29.02.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Judith Staerk
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Oslo

Norsk Senter for Molekylærmedisin

Oslo UniversitetssykehusForskningsdata: Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Immunologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst