Forskningsprosjekt


SAMINOR - oppfølgingsstudie

Vitenskapelig tittel:
Helse- og levekårsstudien i områder med samisk og norsk bosetning (SAMINOR) - registerepidemiologisk oppfølgingsstudie

Prosjektbeskrivelse:
Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med blandet samisk og norsk bosetning (SAMINOR studien) ble gjennomført i 2003-2004. Bakgrunnen for igangsettingen av studien var manglende data på helse og levekår i samisk befolkning i Norge. Undersøkelsen ble gjort ved Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø i samarbeid med Nasjonalt Folkehelseinstitutt, finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. For videre å kunne studere helsen i den samiske befolkningen i Norge er det nå aktuelt å koble SAMINOR-dataene fra 2003/2004 opp mot noen nasjonale registre for å forbedre forskningsdesign fra tverrnitt til longitudinelt. Aktuelle temaer er total- og årsaksspesifikk død, kreftforekomst og trygdebruk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/511 Prosjektstart: 01.04.2010 Prosjektslutt: 01.04.2067

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK nord
01.12.2011 REK nord
22.08.2013 REK nord