Forskningsprosjekt


Koagulasjonsfaktorer ved KOLS

Vitenskapelig tittel:

The role of coagulation in COPD pathogenesisProsjektbeskrivelse:
Prosjektet ønsker å belyse koagulasjonsfaktorenes betydning som biomarkører og potensielle komponenter i betennelsesreaksjonen ved utvikling av sykdommen KOLS. Prosjektet tar utgangspunkt i BergenKOLS studien, en 3 års oppfølgingsstudie av 433 KOLS pasienter og 325 friske kontroller, gjennomført i tidsrommet februar 2006- februar 2010. I BergenKOLS ble endring i lungefunksjon målt ved halvårlige visitter, og alle behandlingskrevende KOLS forverrelser registrert. Man planlegger å måle tre koagulasjonsfaktorer (TAT, D-Dimer, APC-PCI) som innehar forskjellige roller i koagulasjonsprosessen i plasma innhentet fra 520 studiedeltagere (420 KOLS pasienter, 100 kontroller) ved baseline visitten i studien, og fra 162 av KOLS pasientene innhentet under en pågående KOLS forverrelse. Man vil undersøke om nivåene samvarierer med KOLS sykdommens alvorlighetsgrad, komorbiditet, og symptomer, og om nivåene predikerer senere hendelser som KOLS forverrelser og endring i lungefunksjon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2335 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 01.01.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tomas Mikal Eagan
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Kostnaden ved selve analysene i Japan betales av Dr Gabazzas laboratorium. Kostnaden ved forsendelse av prøver dekkes av forskningsmidler undertegnede har mottatt i forbindelse med et annet prosjekt (anslår størrelsesorden 20000 NOK en vei). Tidsbruk ved statistiske analyser og publisering dekkes av forskernes arbeids og fritid.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Sluttmelding/publikasjon: Koagulasjonsfaktorer ved KOLS
Materiale fra biobank:
KOLS Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK vest