Forskningsprosjekt


Undersøkelse av patofysiologiske mekanismer ved kronisk lymfatisk leukemi og beslektede sykdommer

Vitenskapelig tittel:

Pathogenic collaboration between T cells and B cells in B cell malignanciesProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å identifisere, utvikle og undersøke nye terapeutiske muligheter for pasienter med B-celle maligniteter og initiere akademiske kliniske studier og kliniske studier i samarbeid med farmasøytisk industri. Med tanke på bruk ved immunterapi er det av betydning å definere spesifisiteten til T-celler i B-celle maligniteter, herunder å identifisere genetiske avvik og intracellulære signalveisavvik med tanke på å identifisere legemidler for pasientbehandling. Videre vil man undersøke hvordan mikromiljøet omkring de maligne B-cellene bidrar til å understøtte overlevelse og vekst av tumorceller. Det skal gjennomføres pre-kliniske undersøkelser for å evaluere innovative behandlingsstrategier som in-house genererte nye CAR-T celler og nye immunterapeutika. Det er planlagt prospektivt å inkludere pasienter til pre-kliniske prosjekter og innsamle biologisk materiale (blod- og benmargsprøver) fra pasienter for fremtidig forskning på området. Aktuelle deltakere er pasienter med kronisk lymfatisk leukemi eller myelomatose som utredes eller behandles ved Oslo Universitetssykehus. Materialet skal benyttes til relevant forskning for å øke forståelsen av patofysiologien ved B-celle maligniteter og dermed kunne skape et grunnlag å utvikle nye og bedre framtidige behandlingsmuligheter for de aktuelle pasientgruppene. Det skal innsamles material i forbindelse med regulær utredning og behandling. Det er planlagt å inkludere deskriptive data som framkommer ved rutinemessig oppfølging av pasienter som bidrar med materiale til de prekliniske studiene samt sykehistorie, resultat av klinisk undersøkelse og laboratorieundersøkelser som er gjennomført i forbindelse med utredning, behandling og oppfølging av pasienter. Blod- og benmargsprøver skal lagres i ny, prosjektspesifikk forskningsbiobank, «T- og B-celle interaksjon», med ansvarshavende Ludvig Munthe ved OUS. Materialet er planlagt utført til Tyskland og Storbritannia.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/947 Prosjektstart: 15.05.2016 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Erland Tjønnfjord
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Oslo Universitetssykehus står for basis finansiering.

Det søkes midler fra eksterne kilder; KG.Jebsen stiftelsen, Forskningsrådet og Helse Sør-Øst.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2016 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst