Forskningsprosjekt


Kvalitetssikring av Parent Management Training, Oregonmodellen

Vitenskapelig tittel:

Kvalitetssikring av Parent Management Training, Oregonmodellen:  Utvikling og validering av nye instrumenter for å sikre behandlingsintegritet og positivt utbytte for barn med atferdsvansker.Prosjektbeskrivelse:
Kvalitetssikring er en forutsetning for å sikre at evidensbaserte intervensjoner skal nå ut med gode effekter. Parent Management Training - Oregonmodellen (PMTO) har i dag omfattende rutiner knyttet til kvalitetssikring av integritet som baserer seg på videooptak av terapitimer og koding av behandlingsintegritet i disse. Dette er tids- og ressruskrevende, og vi ønsker derfor i denne studien å undersøke om det er mulig å utvikle valide og gjennomførbare foreldre- og terapeutrapporterte mål på behandlingsintegritet til PMTO. For å undersøke dette vil vi samle inn foreldre- og terapeutvurdert behandlingsintegritet og se dette opp mot data fra skåringene basert på videoopptak av terapitimer. På den måten kan ressurser knyttet til kvalitetssikring reduseres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/141 Prosjektstart: 01.04.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: John Kjøbli
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres med interne midler fra Atferdssenteret.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2016 REK sør-øst