Forskningsprosjekt


Studie om avbildning og biomarkører ved gynekologisk kreft

Vitenskapelig tittel:

Avanserte radiologiske undersøkelsesmetoder skal anvendes hos pasienter med gynekologisk kreft med det formål å tilby bedre og mer persontilpasset kreftbehandling.

Studien har to hovedelement:

1. Avansert preoperativ avbildning bestående av MR, CT, PET-CT og ultralyd skal tilbys pasienter med gynekologisk kreft i håp om å oppnå mer nøyaktig preoperativ stadieinndeling slik at pasienter kan tilbys mer individualisert kirurgisk behandling.

2. Pasienter med langtkommen gynekologisk kreft som mottar systemisk terapi kan evalueres med tanke på behandlingsrespons ved bruk av avanserte radiologiske undersøkelsesmetoder. Prosjektbeskrivelse:
I dette prosjektet ønsker man å fremskaffe ny kunnskap om nytten av nye diagnostiske bildemetoder i den preoperative stadieinndelingen ved gynekologisk kreft og ved responsevaluering under systemisk behandling hos pasienter med avansert sykdom. Prosjektet har to hovedelement: 1.) Pasienter med gynekologisk kreft tilbys preoperativ bildediagnostikk (MR, CT, PET-CT og/eller ultralyd) i henhold til etablert rutinemessig klinisk praksis. Avanserte bildeopptak fra pasienter ved Haukeland Universitetssykehus og pasienter fra andre institusjoner som deltar i multisenterstudier (f.eks. MoMaTEC2), vil sammenliknes med kliniske data og funn fra analyser av vevsprøver fra tumor, for å identifisere bildefunn som er assosiert med høy risiko for aggressiv sykdom. 2.) Pasienter med avansert gynekologisk kreftsykdom vil få tilbud om repeterte radiologiske undersøkelser mens de gjennomgår målrettet systemisk behandling for å overvåke og identifisere billedmessige tegn på behandlingsrespons. Man vil inkludere: Delst 1: 1200 pasienter hvorav preoperativ avbildning blir gjort på anslagsvis 500. Delst 2: anslagsvis 65 pasienter.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2333 Prosjektstart: 16.11.2015 Prosjektslutt: 31.12.2038

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet mottar økonomisk støtte til drift og stillinger (PhD, post-docs, forskerstilling, lønnsmidler for sentrale prosjektdeltakere) fra Bergen Forskningsstiftelse, Kreftforeningen, UiB og Helse-Vest. Radiologisk avdeling bidrar i prosjektet bl.a. i form av tilgang til scannere for kliniske pasienter og for drift av forskningsserver, og Kvinneklinikken er ansvarlig for rekruttering og behandling av aktuelle pasienter og drifting av forskningsbiobanken. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Bergen Gynecologic Cancer Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK vest