Forskningsprosjekt


Helsetjenester for unge som har hatt kreft - brukerperspektiv på behov og organisering: Del A Fokusgruppe intervjuer

Prosjektbeskrivelse:
Studien er den første av tre delstudier som springer ut av en tidligere studie: ”Langtidseffekter etter akutt lymfatisk leukemi, malignt lymfom og germinalcelle cancer behandlet i barne – og ungdomsalder.” Hensikten med delstudie A er gjennom fokusgruppeintervjuer å kartlegge hva overlevere av kreft i ung alder ønsker av a) informasjon om seneffekter og b) hva de ønsker av fremtidige helsetjenester rettet mot seneffekter. Ca 60 personer, som allerede har deltatt i en etterundersøkelse av seneffekter, vil bli invitert til å delta i en fokusgruppe bestående av 7-8 deltakere. Det anføres at analysene av materialet vil følge anerkjente prinsipper for kvalitativ analyse. Resultatene fra fokusgruppene vil bli brukt til å utvikle et spørreskjema for å undersøke om hovedfunnene fra fokusgruppene kan bli dokumentert i et større, landsdekkende utvalg av overlevere av kreft i ung alder (delstudie B). I delstudie C skal det gjøres en prospektiv kartlegging av hvordan risiko for seneffekter faktisk kommuniseres. Det søkes kun om godkjenning av delstudie A.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/440 Prosjektstart: 15.02.2010 Prosjektslutt: 30.06.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnstein Finset
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: Helsetjenester for unge som har hatt kreft - brukerperspektiv på behov og organisering
Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst