Forskningsprosjekt


Kvalitetsregister for kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) ved sykehuset Levanger - heretter kalt KOLS–registeret

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med KOLS - registeret er å føre kontroll med kvalitet i diagnose – og behandlingsopplegg av KOLS ved Sykehuset Levanger
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/391 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Thor Naustdal
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.02.2010 REK midt