Forskningsprosjekt


Nye risikomarkører for alvorlige hjerterytmeforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:

SMASH 1: Scandinavian Multicenterstudy to Advance risk Stratification in Heart disease - ventricular arrhythmiasProsjektbeskrivelse:
Formålet med forskningsprosjekt er å undersøke risiko for alvorlige hjerterytmeforstyrrelse hos pasienter med defibrillator (ICD) samt undersøke mulige markører for tidlig å fange opp pasienter med høy risiko for slike hjerterytmeforstyrrelser. Deltakerne i prosjektet er pasienter som allerede har implantert en defibrillator (ICD) som ved hjertestans gir elektrisk støt. En ICD registrerer også kontinuerlig om pasienten har episoder med hjerterytmeforstyrrelser, noe som vanligvis leses av hver gang de er på sykehuset for ICD-kontroll. Forskerne ønsker å bruke denne informasjonen, som inngår i standardoppfølging av pasienter med ICD, til å øke forståelsen av alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. Gjennom dette prosjektet vil man også undersøke om biomarkører (målt i vanlige blodprøver), analyser av hjertets elektrisk aktivitet (EKG) og ultralyd av hjertet (ekkokardiografi) kan identifisere pasienter som får fremtidig alvorlig arytmi eller hjerte-/karhendelse. Det skal inkluderes over 2000 pasienter. Deltakerne rekrutteres fra Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus og Haukeland universitetssjukehus. Man skal rekruttere deltakere fra februar 2016 til februar 2019, og deltakerne skal følges opp i 10 år. Deltakelse innebærer at det, i forbindelse med standardoppfølging, tas blodprøver av deltakerne ved flere anledninger. Man skal også innhente en rekke helseopplysninger, både fra pasientjournal og fra ulike helseregistre, og man skal validere journalopplysninger ved å spørre pasienten direkte om en del opplysninger. Følgende opplysninger er planlagt innhentet fra nevnte registre: • Fra Dødsårsaksregisteret: Dato for dødsfall og diagnose • Fra Medisinsk fødselsregister (MMFR): Demografiske data og klinisk status, f eks vekt, lengde • Fra Forsvarets helseregister: Demografiske data og klinisk status, f eks vekt, høyde, bukvidde, blodtrykk, puls, gradering av fysisk yteevne, røykestatus • Fra Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret): Hjerteinfarkt, angiografi/PCI, hjertekirurgi, hjertesvikt • Fra Helseundersøkelsen 40 (HU40): Demografiske data + klinisk status, f eks vekt, høyde, bukvidde, blodtrykk, puls, gradering av fysisk uteevne, røykestatus, kosthold/ernæring, blodprøvesvar (lipider, blodsukker, etc), medikamenter, inkl hormontilskudd Det skal videre gjøres genetiske analyser av det innsamlede biologiske materiale, inkludert helgenomsekvensering. Man vil filtrere resultatet i henhold til enkelte kjente varianter koblet til annen sykelighet. Det planlegges bare tilbakemelding av genetiske analyseresultater i tilfeller der man finner en genvariant som er blant de som man rutinemessig undersøker hos denne pasientgruppen. Avidentifiserte opplysninger kan bli sendt til utlandet, inkludert land utenfor EU/EØS-området. Biobank Det skal opprettes en ny spesifikk forskningsbiobank, ved navn «SMASH 1». Ansvarshavende er Torbjørn Omland ved Akershus Universitetssykehus. Det planlegges utførsel av humant biologisk materiale til Sverige, og man søker om tillatelse til også å overføre materialet til andre land.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2080 Prosjektstart: 01.02.2016 Prosjektslutt: 01.09.2050

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torbjørn Omland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges ForskningsrådForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
17.03.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
14.09.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst