Forskningsprosjekt


Tuberkulose, malaria og HIV hos voksne pasienter innlagt i Maputo i Mosambik, klinisk presentasjon, immunrespons og interaksjoner.

Vitenskapelig tittel:

"Tuberculosis, malaria and HIV in adult patients admitted in Maputo, Mozambique, - clinical presentation, immune response and interactions."Prosjektbeskrivelse:
Hovedmålene med prosjektet er å få økt kunnskap om klinisk presentasjon, alvorlighet og dødelighet av HIV, tuberkulose og malaria hos pasienter innlagt ved Sentralsykehuset i Maputo, Mosambik samt å få økt kunnskap om den immunologiske responsen ved HIV, malaria og tuberkulose. Tidligere studier har vist at pasienter med HIV har en signifikant forhøyet risiko for alvorlig sykdom og død av malaria sammenliknet med pasienter uten HIV. På et molekylært nivå er det observert at et signalstoff knyttet til inflammatorisk respons, interleukin-8, er signifikant korrelert med alvorlighetsgrad av sykdom ved HIV og malaria. Delmål for prosjektet er å samle inn og analysere kliniske data, blodprøver, spyttprøver og eventuelle tuberkuloseprøver fra minst 425 pasienter innlagt med malaria ved HCM i Maputo, samt å undersøke forekomst av rifampicin-resistens ved tuberkulose. Det planlegges å inkludere 425 voksne pasienter som legges inn ved medisinsk avdeling ved Sentralsykehuset i Maputo grunnet mistanke om tuberkulose og/eller malaria. I tillegg planlegges det at 200 pårørende, ansatte ved sykehuset og deres familie/venner inngår som friske kontroller. Gravide kvinner ekskluderes, og personer som ikke er samtykkekompetente inkluderes bare ved pårørendesamtykke. Det planlegges også å inkludere opplysninger om 131 pasienter fra en tidligere studie. Pasientene vil motta muntlig informasjon på relevante språk, samt skriftlig hvis de kan lese. Pasienten selv eller deres pårørende bes om skriftlig samtykke eller om å godkjenne dokumentet med fingeravtrykk. Det skal tas blodprøver, eventuelt lungerøntgen og hvis praktisk mulig, biopsier av for eksempel lymfeknuter. Pasientene skal følge standard behandling ved sykehuset i Maputo. Det skal videre innhentes relevante kliniske opplysninger fra journal. Opplysninger og biologisk materiale skal innsamles i Maputo, og deretter utføres til Norge og lagres i en tidligere godkjent biobank «Biobank for malaria, HIV og tuberkulose i Ngaoundere, Kamerun». Det planlegges å endre navn på biobanken til «Biobank for malaria, HIV og tuberkulose i Maputo, Mosambik og Ngaoundere, Kamerun».
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2097 Prosjektstart: 03.01.2016 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Åse Berg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Vest i første runde på penger vi allerede har fått. (Nina Langeland, UiB og Pål Aukrust UiO.) Det er søkt om Post Doc stipend og det kommer til å bli søkt om GlobVac-midler.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst