Forskningsprosjekt


Trimstudien

Vitenskapelig tittel:
Trening før koronarkirurgi

Prosjektbeskrivelse:
Vi har i tidligere studier vist at intervalltrening er sikkert og effektivt for å bedre kondisjon, hjerte- og blodårefunksjon samt livskvalitet hos ulike pasienter med hjerte-karsykdom. De molekylære mekanismene bak svekket hjertemuskelcellefunksjon og bedringer ved trening er imidlertid lite studert i menneske da tilgang på vevsprøver til nå har vært svært begrenset. For å kunne forstå de cellulære og molekylære mekanismene ved hjerte-karsykdom enda bedre, ønsker vi å studere dette i humane hjerteceller. I samarbeid med Klinikk for hjerte og lungekirurgi ved St Olavs hospital har vi som en av de første gruppene i verden klart å isolere hjerteceller fra små vevsprøver fra venstre ventrikkel fra pasienter som gjennomgår bypassoperasjon. Hensikten med forskningsprosjektet er å kartlegge i hvilken grad redusert energiproduksjon i hjertemuskelcellene er knyttet opp mot sviktende hjertefunksjon hos pasienter som gjennomgår hjerteoperasjon, og hvordan trening før operasjon kan bedre dette
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/461 Prosjektstart: 01.03.2010 Prosjektslutt: 31.01.2016

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Alexander Wahba
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.04.2010 REK midt
30.04.2010 REK midt
17.02.2012 REK midt
24.10.2014 REK midt
27.02.2015 REK midt