Forskningsprosjekt


Hjerte- og karsykdom og relaterte risikofaktorer i Nord-Norges multietniske befolkning

Vitenskapelig tittel:

Socioeconomic status and risk factors for cardiovascular disease in the multi-ethnic population of Northern NorwayProsjektbeskrivelse:
Økt kunnskap om risikoen for hjerte- og karsykdom (CVD) blant samer og ikke-samer i Nord-Norge er nødvendig. Helse- og levekårsundersøkelsene i områder med samisk og norsk bosetting (SAMINOR) ble bla. derfor gjennomført i 2003–2004 (SAMINOR 1) og i 2012–2014 (SAMINOR 2). Biologiske markører (blodtrykk, totalkolesterol, osv.) og spørreskjemainformasjon (etnisitet, sosioøkonomisk status, røykevaner, osv.) ble samlet inn i de samme 10 kommunene både i SAMINOR 1 og SAMINOR 2. Usunne nivåer i disse faktorene øker risikoen for CVD og CVD-død over tid. Ved å bruke data fra disse to undersøkelsene, og fra sykehus og dødsårsaksregisteret, foreslår vi å 1) blant annet sammenlikne samers og ikke-samers blodtrykk, totalkolesterol-nivå, utdanningsnivå og røykevaner, og 2) telle antall tilfeller av CVD og CVD-døde over tid i både den samiske og ikke-samiske gruppa; eventuelle etniske forskjeller vil bli forsøkt forklart ved å se på flere av de nevnte risikofaktorene samtidig.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2204 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ann Ragnhild Broderstad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

SAMINOR 1 var fullfinansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. SAMINOR 2 har hatt en rekke finansieringskilder:Regionale Forskningsfond Nord-Norge, Finnmark fylkeskommune, Tromsfylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Helse Nord, Sametinget, UiT Norges arktiske univeristet og Helse- og omsorgsdepartementet.

CVDNOR har mottat midler fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Siris PhD-stipend finansieres gjennom Senter for samisk helseforsknings grunnbevilgning. Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap/Epidemiologi, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
SAMINOR
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord
26.05.2016 REK nord
17.08.2017 REK nord
12.10.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord