Forskningsprosjekt


Eksponering og helse ved bergboring og -sprengning

Vitenskapelig tittel:

Resultatene fra en nylig utført eksponeringskartlegging av bergborere i dagen viste at alle som jobber i umiddelbar nærhet til borerigger, potensielt vil kunne bli eksponert for høye luftkonsentrasjoner av α- kvarts. Åtte av de 11 prøvene hvor det ble utført kvartsbestemmelse overskred gjeldende grenseverdi for respirabelt α-kvarts (0,1 mg/m3). Prosentvis kvarts i prøvene varierte mellom 9 og 22 %. Operatørene kan også bli eksponert for dieseleksos og oljetåke, men målingene i denne undersøkelsen viste at luftkonsentrasjonene av disse stoffene er lave.

Eksponering for kvarts forekommer også i flere andre bransjer enn bygg- og anleggsbransjen, som for eksempel smelteverksindustri, gruvedrift og ved sandblåsing. I en fersk oversiktsartikkel fra Tidsskrifts for den norske legeforeningen konkluderes det med at nyere studier viser økt risiko for kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) ved eksponering for kvarts ved dagens eksponeringsnivåer. Hvorvidt man også kan utvikle restriktiv lungesykdom slik som silikose ved eksponering rundt grenseverdi, er usikkert.

Nyere epidemiologiske studier tyder på at eksponering for krystallinsk kvarts er assosiert med økt risiko for både hjerte- og nyresykdommer, men mekanismen bak den patologiske utviklingen er til dels ukjent.

I denne studien ønsker vi å:

- Studere lungefunksjon og biomarkører for inflammasjon i lungene hos ansatte under pågående eksponering for kvarts   

- Studere molekylære endringer (gen uttrykk/metylering) i celler fra neseslimhinne hos ansatte under pågående eksponering for kvarts

- Studere sammenhengen mellom eksponering for kvarts blant bergborere og sprengningsledere i dagen, og de ovenfor nevnte helseeffektene

- Studere lungefibrose (silikose) hos bergborere og sprengningsbaser eksponert for kvarts     

Prosjektet vil starte med en tverrsnittsundersøkelse der helseundersøkelsene gjennomføres så nær de ansattes arbeidsplass som mulig, og helst rett etter arbeidsdagens slutt. Det gjøres spirometri, og blodprøver og børsteprøver fra nesen tas for bestemmelse av biologiske markører. Eksponerte, som har jobbet med liknende arbeidsoppgaver i minst 5 år, tilbys high resolution computed tomography (HRCT) scans av lungene. Dette vil bli gjennomført ved forskjellige røntgenavdelinger etter en egen protokoll. Alle eksponerte individer fra deltagende fjellsprengningsbedrifter, som oppfyller kriteriene for inklusjon, inviteres til undersøkelsene. Som kontroller inviteres personer fra de samme bedriftene, som har arbeidsoppgaver som ikke er assosiert med nevneverdig eksponering. Dersom tverrsnittsundersøkelsen avdekker forskjeller i lungehelse mellom eksponerte og kontroller, vil man legge opp til en oppfølgingsstudie av lungefunksjon med nye lungefunksjonsundersøkelser etter 2 og 4 år, men da hos bedriftenes bedriftshelsetjenester.

  Prosjektbeskrivelse:
Resultatene fra en nylig utført eksponerings kartlegging av bergborere viste at de potensielt kan bli eksponert for høye luftkonsentrasjoner av α- kvarts. Nyere epidemiologiske studier tyder på at eksponering for kvarts er assosiert med økt risiko for både lunge, hjerte- og nyresykdommer. Mekanismen bak den patologiske utviklingen er tildels ukjent. I denne studien ønsker vi å: - Studere lungefunksjon og biomarkører for inflammasjon i lungene hos ansatte under pågående eksponering for kvarts - Studere molekylære endringer (gen uttrykk/metylering) i celler fra neseslimhinne hos ansatte under pågående eksponering for kvarts - Studere sammenhengen mellom eksponering for kvarts blant bergborere og sprengningsledere, og de ovenfor nevnte helseeffektene - Studere lungefibrose (silikose) hos bergborere og sprengningsbaser eksponert for kvarts Studien er planlagt som en tverrsnittsstudie med minst 100 eksponerte og 50 kontroller fra samme bransje.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2116 Prosjektstart: 15.10.2015 Prosjektslutt: 30.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Bente Ulvestad
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Fondet for regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen (RVO) er søkt om forskningsstøtte. STAMI og OUS, Rikshospitalet og de respektive bedriftshelsetjenester bidrar med interne midler til lønninger til prosjektdeltakerne.

Økonomisk avtale mellom forsker og RVO ettersendes.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
26.11.2015 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst