Forskningsprosjekt


Kronisk smerte, tap og sorg

Vitenskapelig tittel:
Cronic pain, loss and grief

Prosjektbeskrivelse:
Endret livssituasjon og forringet helse kan knyttes til kronisk smerte, tap og sorg. Studien er Mixed Method design.Målet er økt forståelse av disse fenomenene for å forbedre praksis og den enkeltes livskvalitet. En modell basert på kognitiv atferdsterapi og prosessorientert skriving prøves ut. I) Kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming og skriving som redskap ved kronisk smerte. Et program organisert med gruppesamtale, fysisk aktivitet, undervisning og skriveoppgaver. Gruppene drives av faglige veiledere og likemann. II) Kognitiv atferdsterapeutisk tilnærming og skriving som redskap i sorgbearbeidelse hos voksne etterlatte. Et program organisert med samtale,skriving og hjemmeoppgaver i sorggrupper drevet av diakoner med kompetanse innen sorg og veiledning. Datasamling skjer ved standardiserte spørreskjema ad helserelatert livskvalitet, smerteopplevelse og sorg, forskningsintervju og skriftlige rapporter. Materialet analyseres statistisk og fenomenologisk.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/428 Prosjektstart: 12.04.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bodil Furnes
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Stavanger
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Del av forskningsprogram: Mestring av kronisk sykdom
Behandlet i REK
DatoREK
18.02.2010 REK vest
29.11.2012 REK vest
08.05.2014 REK vest