Forskningsprosjekt


Kreftrisiko blant brannmenn

Vitenskapelig tittel:
Cancer risk among firefighters

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne kohortstudien er å undersøke sammenhengen mellom en detaljert yrkeshistorie og spesifikke yrkeseksponeringer og kreftrisiko blant brannmenn. Dette vil man gjøre ved å samle opplysninger fra informasjon på brannstasjoner og koble disse til data i Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. Arbeid som brannmann er klassifisert som mulig kreftfremkallende av IARC, WHOs kreftforskningsinstitutt. En rekke kjente og potensielt kreftfremkallende stoff er påvist i luften under og etter slukking, og biologiske prøver har vist opptak av flere slike stoff på tross av bruk av moderne verneutstyr. Planen er å studere sammenhengen mellom en detaljert yrkeshistorie og spesifikke yrkeseksponeringer og kreftrisiko blant brannmenn. Dette vil gjøres ved å etablere en kohort på minimum 5000 brannmenn og koble disse til data i Kreftregisteret og Dødsårsaksregisteret. Det skal innhentes følgende opplysninger fra registre: • Fra Dødsårsaksregistret: År og måned for død, dødsårsak. • Fra Kreftregisteret: Informasjon om kreftsykdom (diagnosetidspunkt (måned og år), krefttype og andre kreftrelaterte opplysninger, dvs. Kreftregisterets "kjernevariabler" etter standard oppsett. • Fra Forsvarets helseregister: Høyde og vekt ved førstegangstjeneste. Høyde og BMI har begge relasjon til ulike kreftsykdommer (prostata, testikkelkreft, tykktarm, lunge, o.a.). Opplysninger om yrkeshistorikk (tidspunkt for ansettelse med start og ev. slutt, stillingsbetegnelser, ev. tidligere fagutdanning/yrkesutdanning) for brannmenn ansatt/tidligere ansatt skal samles inn fra lister, bøker, personellkort, etc., ved de inkluderte brannstasjonene. Planen er å gå så langt tilbake i tid som mulig, minst fra 1960 og frem til i dag. For enkelte brannstasjoner vil det være mulig å få komplette lister av ansatte brannmenn helt tilbake til 1920-tallet. Sammenstilling av opplysninger fra ulike register er nødvendig for å kunne vurdere om den økte kreftrisikoen blant brannmenn har sammenheng med påvirkninger i yrket. Det estimerte antallet brannmenn, 5000, er basert på en inkludering av brannmenn i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Larvik, Sandefjord, Hammerfest, Flekkefjord, Asker og Bærum, Moss, Skien og Porsgrunn. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke med den begrunnelse at det vil være praktisk og økonomisk ikke-gjennomførbart å sende brev til alle som har arbeidet som brannmenn ved utvalgte brannstasjoner fra 1960-tallet og fram til i dag. Datainnsamlingen gjøres retrospektivt. Komplette oversikter over arbeidstakere er viktig for å unngå skjevheter og påfølgende feil i resultater, og feiltolkning av risiko.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2282 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristina Kjærheim
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samarbeidsprosjektet mellom Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt har til nå fått tilsagn om driftsmidler fra:

 

Oslo Brannkorpsforening: 100.000,-

Brannmenn mot kreft: 100.000,-

Fagforbundet: 300.000,-

LO: 300.000,-

Arbeidstilsynet: 150.000,-

Norsk Brannmannsforum (etter kronerulling blant brannmenn i norske kommuner per 28.10.16): 200.000,-

Kreftforeningen 200.000,-

Det er søkt ytterligere finansiering fra GjensidigeStiftelsen. Kreftregisteret og Statens arbeidsmiljøinstitutt bidrar dessuten gjennom grunnfinansieringen.

 Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2017 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst