Forskningsprosjekt


Personsentrert og trivselsfremmende omsorgsmodell: en intervensjon for eldre i sykehjem

Vitenskapelig tittel:

Effect and meaning of a person-centred and thriving promoting care intervention in residential aged care – a multi-centre, non-equivalent controlled group before-after design trial.Prosjektbeskrivelse:
Omsorgen i sykehjem preges i stor grad av å være oppgavefokusert og primært ivareta beboernes fysiske behov. Studien introduserer en ny modell for personsentrert og trivselsfremmende omsorg (PCC) som inneholder elementer fra tidligere modeller, men som kombinerer elementene på en ny måte og inkluderer bruk av sosiale media. Tidligere studier har vurdert effekt av ulike PCC modeller på utfordrende adferd hos personer med demens. Hensikten med studien er å utforske effekt og betydning av den nye modellen på beboeres trivsel, pårørendes tilfredshet med pleien, personalets jobbtilfredshet (primære utfallsmål). Intervensjonen er rettet mot personale og deres arbeidsmåter. For å vurdere effekten av intervensjonen samles data fra beboere, pårørende og personale før og etter intervensjonen i intervensjonssykehjemmet og i et kontrollsykehjem, samt 6 måneders oppfølging. Det vil bli benyttet spørreskjemaer og intervjuer med personale og pårørende.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2172 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Ådel Bergland
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien har flere finansieringskilder:

Sverige: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) og Umeå Universitet

Norge: Lovisenberg diakonale høgskole og Avdeling for sykepleievitenskap, Institutt for Helse og samfunn, det medisinske fakultet, Universitetet i OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst