Forskningsprosjekt


EFRAIM-studien: Internasjonal observasjonsstudie av immunsupprimerte pasienter med respirasjonssvikt

Vitenskapelig tittel:

An Observational Study on Acute Respiratory Failure in Immunocompromised Patients: The EFRAIM study.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvilke faktorer som påvirker overlevelse etter 28 dager hos immunsupprimerte pasienter med akutt respirasjonssvikt. Spesielt er man interessert i å bekrefte at tidlig innleggelse i intensivavdeling, tidlig respirasjonsstøtte, tidlig diagnostikk og bred spesialistfaglig oppfølging har betydning for utfallet av behandling Dette er en internasjonal multisenter observasjonsstudie hvor det er planlagt inkludert opplysninger fra om lag 2 500 pasienter over 18 år, hvorav 75 fra Norge (50 fra Oslo Universitetssykehus og 25 fra St. Olavs hospital). Voksne pasienter som har fått immunsupprimerende behandling og som opplever respirasjonssvikt av en slik grad at de trenger intensiv behandling er planlagt inkludert. Helseopplysninger skal innhentes fra elektroniske journaler, og det skal i tillegg innhentes nye helseopplysninger som ikke nødvendigvis (er en del av det som) fins i journaler. Dette omfatter vanlige rutinemessige opplysninger for å følge det kliniske forløpet til pasientene og kan dermed anses som rutineundersøkelser. Pasientene skal følges i 28 dager med slike kliniske nedtegnelser. Det søkes om fritak fra å innhentes samtykke med den begrunnelse at pasientene vil ha redusert samtykkekompetanse grunnet sin alvorlige sykdomstilstand.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1872 Prosjektstart: 02.11.2015 Prosjektslutt: 02.03.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Andreas Barratt-Due
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

IngenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst