Forskningsprosjekt


TRANSITION-HF: En multisenterstudie for å studere tidspunkt for oppstart, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 hos hjertesviktpasienter

Vitenskapelig tittel:

A multicenter, randomized, open label, parallel group study comparing two modalities of treatment with LCZ696 in heart failure patients with reduced ejection-fraction hospitalized for an acute decompensation event (ADHF) (the TRANSITION study)Prosjektbeskrivelse:
Kronisk hjertesvikt (CHF) er et stort folkehelseproblem preget av betydelig dødelighet, hyppige sykehusinnleggelser, og dårlig livskvalitet, med en økende prevalens over hele verden. LCZ696 er det første legemiddelet i klassen angiotensinreseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) som samtidig stimulerer det natriuretiske peptidsystemet og hemmer RAAS-systemet. I en tidligere studie ble risikoen for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse for hjertesvikt redusert med 20% i pasienter behandlet med LCZ696, sammenlignet med pasienter behandlet med ACE-hemmeren enalapril i hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF). I denne studien ønsker vi å studere oppstart av LCZ696 i HFrEF-pasienter som nylig er innlagt på sykehus på grunn av akutte dekompensasjon (ADHF) episoder. Videre ønsker vi å studere andelen pasienter på ulike doser av LCZ696, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 for denne pasientgruppen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2412 EudraCT-nummer: 2015-003266-87 Prosjektstart: 26.01.2016 Prosjektslutt: 01.05.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ellen Bøhmer
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Novartis finansierer prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Sluttmelding/publikasjon: TRANSITION-HF: En multisenterstudie for å studere tidspunkt for oppstart, sikkerhet og tolerabilitet av LCZ696 hos hjertesviktpasienter
Behandlet i REK
DatoREK
20.01.2016 REK sør-øst
27.04.2016 REK sør-øst
08.06.2016 REK sør-øst
30.11.2016 REK sør-øst