Forskningsprosjekt


Høyoppløslig metode

Vitenskapelig tittel:

High-Sensitive Monitoring of Leukocyte Chimerism in Blood After Haematopoietic Stem Cell Transplantation in Childhood LeukaemiaProsjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å gjennomføre en metodeevaluering som prospektivt, men blindet, skal sammenligne mikrokimerisme med dagens kimerismeundersøkelse (STR). Akutt leukemi er den hyppigste krefttypen hos barn. En undergruppe av høyrisikopasienter trenger hematopoetisk stamcelletransplantasjon som del av behandlingen. Ved transplantasjon skiftes pasientens blodproduksjon ut med blodstamceller fra en annen person. Etter stamcelleoverføringen monitoreres andel giverceller og andel pasientceller i blodet med en metode kalt "kimerismeundersøkelse" (STR). Målet etter transplantasjonen ved leukemi er at alle blodcellene er fra giveren, mens pasientens egne celler ikke lenger fins. Resterende eller tilbakevendende celler fra pasienten indikerer suboptimal behandling og økt fare for tilbakefall, med behov for terapeutisk intervensjon. Dagens kimerismeundersøkelse har en deteksjonsgrense på 1-5 %, mens nye teknikker som mikrokimerisme er mer sensitive med en deteksjonsgrense på < 1 %. Deltakere skal rekrutteres blant pasienter i pågående studier, dette omfatter NOPHO-ALL-2008, NOPHO-AML-2012, EWOG-MDS-2006 og ALL-SCT-PED-FORUM. Kliniske opplysninger om sykdommen før transplantasjon vil bli ekstrahert fra disse databasene, eventuelt vil enkelte opplysninger hentes fra pasientjournal. Informasjon om transplantasjonsforløpet vil bli samlet inn fra pasientjournal ved OUS. Følgende data vil bli samlet inn til omsøkte prosjekt: givertype (søsken, ubeslektet), giverens kjønn, stamcellekilde, HLA-matchingsgrad, sykdomssituasjon ved transplantasjonstidspunkt, transplantasjonsdetaljer som inkluderer forbehandlingsregime, GVHD profylakse, engraftment (oppvekst av den nye beinmargen), akutt og kronisk GVHD, resultater av beinmargskontroller etter transplantasjon (med evaluering av minimal restsykdom), resultater fra standard kimerismeundersøkelser samt eventuell sykdomstilbakefall, dødsårsak, sekundære kreftformer etter behandlingen og avstøtning av transplantatet. Dette er en nordisk multisenterstudie som i tillegg til Norge også gjennomføres i Danmark, Finland og Sverige. Totalt 65 pasienter er planlagt inkludert, barn med akutt lymfatisk leukemi (ALL), akutt myelogen leukemi (AML), juvenil myelomonocytt leukemi (JMML), myelodysplastisk syndrom (MDS) som diagnostiseres før de har fylt 16 år, og transplanteres før de har fylt 18 år, med transplantasjonsperiode fra juni 2014 til september 2016. Inntil 15 av disse vil være fra Norge, og rekrutteres fra egen pasientkohort ved OUS. Det skal fra deltakere innsamles 8 ml blod og/eller 3 ml benmarg ved hvert undersøkelsestidspunkt. Studieprøver tas kun i forbindelse med uansett gjennomført standard blodprøvetaking/benmargsundersøkelse i henhold til standardiserte oppfølgingskontroller. Materialet skal analyseres med dagens standardkimerismeundersøkelse og mikrokimerismeundersøkelse, og prospektiv betydning av den nye metoden skal undersøkes. Materialet skal utføres til Danmark og inngå i ny prosjektspesifikk biobank, «Rigshospitalet København» med ansvarshavende Marianne Ivfersen ved Rigshospitalet København. Det planlegges å benytte materiale i fremtidig forskning utover prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/2421 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jochen Buechner
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Laboratoriet i København lager ferdige forsendelseskonvolutter, og gir også prøvetakingsrørene til avdelingen. For øvrig dekkes studien av avdelingens midler (forsendelse av prøver). Selve mikrokimerismeanalysen finansieres av København (The Danish Children Cancer Foundation, The Danish Cancer Society, Dansk Kræftforsknings Fond)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
14.01.2016 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst