Forskningsprosjekt


Helse og funksjon hos personer med utviklingshemning. En pilot-studie

Vitenskapelig tittel:

Health and functioning in youths and adults with intellectual disabilities in relation to health care services. A pilot study as preparation for a full-scale multicentre study. Prosjektbeskrivelse:
Dette er en søknad om en småskala pilot-studie for å forberede en større kartlegging av helse og funksjon i forhold til tjenestetilbud hos personer med utviklingshemning ≥ 15 år. Vi ønsker å påvise hvilke personer som har økt risiko for psykisk eller fysisk sykdom, og avdekke udekkede behov for tjenester, med et spesielt fokus på spesialiserte habiliteringstjenester. Ungdom inkluderes i studien. De internasjonale POMONA helse indikatorer og andre mål på helse og funksjon benyttes. Pilot-studien foregår i Tromsø by. Sammen med brukere evaluerer vi i hvilken grad måleinstrumentene er relevante, og om metoden er egnet. Dessuten vurderes ressursbehov for data-innsamling. Deltakere identifiseres i samarbeid med kommunen som personer med tjenestetilbud. Datainnsamling er fra personer med utviklingshemning og informanter med spørreskjema/intervju. Antall deltakere pilot ca. 55.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1782 Prosjektstart: 15.10.2015 Prosjektslutt: 28.02.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Audny Anke
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søkt Helse Nord RHF om forskningsmidler til denne pilot-studien. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
15.10.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
19.11.2015 REK nord
21.04.2016 REK nord