Forskningsprosjekt


Hjelpemidler ved kognitive vansker

Prosjektbeskrivelse:
Studien har til hensikt å kvalitetssikre behandlingsrutinene ved bruk av elektroniske hukommelseshjelpemidler (små håndholdte datamaskiner med programvare for kalenderfunksjon) for pasienter som opplever kognitive vansker etter ervervet hjerneskade, og sikre oppfølging den første tiden etter utskrivelse fra Sunnaas sykehus HF. For å vurdere hvilke pasienter som kan delta vil det bli innhentet informasjon fra journal om skadens art og om resultat fra nevropsykologiske tester. Det foregår et samarbeid med det firmaet som leverer hjelpemidlet, med ergoterapeut og med enkelte medarbeidere i miljøet. I første omgang er det planlagt et pilotprosjekt med 15 deltagere.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/477 Prosjektstart: 02.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Jan Egil Nordvik
Forskningsansvarlig(e):  Sunnaas sykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.02.2010 REK sør-øst