Forskningsprosjekt


Høyfrekvent ryggmargstimulering mot nevropatiske smerter

Vitenskapelig tittel:
En randomisert sham-kontrollert dobbelblindet studie av ”burst” ryggmargsstimulering mot kroniske perifere nevropatiske smerter

Prosjektbeskrivelse:
Nevropatiske smerter er hyppig forekommende som følge av skade eller sykdom i nervesystemet. Aktuell behandling, inkludert legemidler, har begrenset effekt. Elektrisk ryggmargsstimulering medfører nevrokjemiske endringer som kan gi smertelindring. Ved tradisjonell behandling føler pasienten prikking i det aktuelle området, mens nye stimuleringstyper, bl. a. ”burst”, benytter høyere frekvens og ikke merkes. Evidensgrunnlaget er begrenset og flere studier er etterspurt for å vurdere effekten, spesielt av de nyere stimuleringsmetodene. Ved Oslo universitetssykehus planlegger vi en randomisert, dobbelblindet og sham-kontrollert studie. Hypotesen er at ”burst”-stimulering vil medføre reduserte smerter, bedret funksjon og øket fysisk aktivitet sammenlignet med sham. Pasientene følges i tre repeterte perioder á to uker med og to uker uten stimulering. Smerteintensitet er primært utfallsmål, mens de sekundære er følelsesmessig plagsomhet av smertene, funksjon og fysisk aktivitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/402 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 01.04.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Audun Stubhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av Avdeling for smertebehandling ved Oslo universitetssykehus.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord
29.11.2018 REK nord
23.05.2019 REK nord