Forskningsprosjekt


En randomisert kontrollert klinisk studie for å evaluere sikkerheten til apixaban vs. warfarin og aspirin vs. aspirin placebo hos pasienter med atrieflimmer og akutt hjerteinfarkt eller perkutan koronar intervensjon

Vitenskapelig tittel:

An Open-label, 2 x 2 Factorial, Randomized Controlled, Clinical Trial to Evaluate the Safety of Apixaban vs. Vitamin K Antagonist and Aspirin vs. Aspirin Placebo in Patients with Atrial Fibrillation and Acute Coronary Syndrome or Percutaneous Coronary InterventionProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase III studien er å undersøke sikkerhet og effekt av dobbelt vs. enkelt platehemmer som tillegg til antikoagulasjonsbehandling hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer. Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen, med prevalens på 1 – 2 % i den generelle befolkning, og medfører økt risiko for hjerneinfarkt, hjertesvikt, demens og død. Det er estimert at over 70 000 nordmenn har atrieflimmer. Prevalensen øker med alderen. Ved siden av alder og kjønn er klaffefeil, hypertensjon, diabetes mellitus, hjertesvikt og andre strukturelle sykdommer i hjertet de viktigste risikofaktorene for atrieflimmer. Antikoagulasjonsbehandling ved atrieflimmer reduserer risikoen for hjerneinfarkt. I løpet av det siste tiåret er det utviklet nye antikoagulasjonspreparater som har mer spesifikke virkningsmekanismer sammenlignet med tradisjonelle preparater. Disse medikamentene har raskere innsettende og mer forutsigbar effekt, og koagulasjonsmonitorering er derfor i mindre grad nødvendig. Det er behov for forskning i forhold til alvorlig og klinisk signifikant blødning ved bruk av tradisjonelle sammenlignet med nyere antikoagulanter. Det er videre behov for å undersøke dobbel blodplatehemming sammenlignet med enkel blodplatehemming i forhold til endepunktene alvorlig og klinisk signifikant blødning. Av de legemidler som inngår i prosjektet er apixaban pluss platehemmer ny behandling, mens warfarin pluss platehemmer er å anse som standard behandling. Apixaban (Eliquis) er godkjent for forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer. Men det finnes lite informasjon om dets bruk hos pasienter som trenger behandling med blodplatehemmer i tillegg, og det er liten kunnskap ombruk av apixaban hos pasienter med atrieflimmer som utvikler akutt hjertesyndrom og /eller skal gjennomgå PCI. Dette er en internasjonal multisenterstudie, der totalt 4600 pasienter er planlagt rekruttert. Antallet kan økes til inntil 8900 pasienter avhengig av funn underveis i studien. Egnede deltakere er pasienter med aktiv eller tidligere atrieflimmer/ -flutter som i tillegg har akutt hjertesyndrom (STEMI, NSTEMI, eller ustabil angina) og/eller PCI behandling de siste 14 dager, og som er planlagt å behandle med P2Y12 hemmer og antikoagulant i minst 6 måneder, i tråd med nasjonale retningslinjer. Fra Norge skal inntil 100 pasienter delta, rekruttert fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus, Stavanger universitetssykehus, Nordlandssykehuset HF og Sykehuset Telemark. Dette er en 2X2 faktorielt designet studie. Deltakere skal randomiseres til behandling med antikoagulantbehandling med apixaban eller warfarin. Denne delen av studien er åpen. Samtlige deltakere skal stå på bakgrunnsbehandling med PY12-hemmer. Innenfor de to gruppene skal pasientene deretter randomiseres til behandling enten med platehemmeren aspirin eller placebo. Deltakerne vil dermed være likt fordelt mellom fire grupper: apixaban og aspirin, apixaban og placebo, warfarin og aspirin samt warfarin og placebo. Apixaban skal administreres i doseringer av 5 mg (evt 2.5 mg) 2 ganger daglig, warfarin skal administreres i doseringer av 1 eller 5 mg per dag og aspirin skal administreres i doseringer av 81 mg per dag. Placebotabletter vil være identisk utseende med aspirin. Behandlingsperioden varer i 6 måneder. Etterlevelse av behandlingen skal selvrapporteres i en dagbok. Primært endepunkt er forekomst av alvorlige og klinisk relevante ikke-alvorlige blødninger. Deltakere skal møte til studiebesøk ved screening, deretter ved 1, 3 og 6 måneder. Det skal ved hvert studiebesøk gjennomføres en klinisk undersøkelse og tas blodprøver. Mellom studiebesøk samt 30 dager etter avsluttet behandling, vil deltakere bli kontaktet per telefon for oppfølging. Det skal innsamles relevante opplysninger fra pasientens journal. Opplysninger skal utføres til Belgia, India og USA. Biologisk materiale destrueres etter analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1650 EudraCT-nummer: 2014-002004-24 Prosjektstart: 12.12.2016 Prosjektslutt: 31.03.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

BMS og Pfizer finansierer prosjektet. Økonomisk avtale forhandles parallelt med søknad til REK, og vil bli ettersendt.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.10.2016 REK sør-øst
16.02.2017 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst