Forskningsprosjekt


Affektintegrasjon og psykiske vansker hos akuttinnlagt ungdom

Vitenskapelig tittel:

Sammenhengen mellom tilknytning, affektintegrasjon, symptomtrykk og interpersonlig fungering hos ungdom i alderen 12-17 år, innlagt ved akutt døgnavdeling.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å kartlegge problem- og ressursområder hos unge innlagt ved psykiatrisk akuttavdeling ved å undersøke sammenhengene mellom tilknytning, affektintegrasjon, symptomtrykk og interpersonlig fungering. Den forskningsbaserte kunnskapen om akuttinnlagt ungdom er svært begrenset. For å lære mer og tilby et bedre behandlingstilbud er det viktig å lytte til det ungdom har å si om hva de strever med og ikke, slik at en kan gi best mulig hjelp til den enkelte. Alle følelsene kan være av betydning, og hvordan de oppleves og virker på oss har sammenheng med hvilke problemer vi har og forholdet vårt til omsorgspersoner og andre mennesker. I prosjektet søkes det å kartlegge ressurser og problemområder hos akuttinnlagt ungdom samt sammenhengen mellom disse. I prosjektet planlegges det å inkludere inntil 30 deltakere, ungdom i alderen 12-17 år, innlagt ved akutt døgnavdeling ved Oslo universitetssykehus. Det skal gjennomføres intervjuer av hver enkelt deltaker, i tillegg til at disse skal utfylle spørreskjema. Følgende skjema er planlagt benyttet; Affektbevissthetsintervju (ABI) med tilhørende skåringssystem (ACS), The Affect Integration Inventory (AII), Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), Symptom CheckList 90 Revised (SCL-90-R) samt Inventory of Interpersonal Problems 64 (IIP-64). I tillegg skal alder, kjønn og demografiske opplysninger registreres.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1891 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Jonny Andre Delerud
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Psykologisk Institutt, Universitetet i OsloForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Profesjonsstudiet i psykologi, hovedoppgave, Nivå: Profesjonsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
29.10.2015 REK sør-øst