Forskningsprosjekt


Gjensidig tillit i familieambulatoriet

Vitenskapelig tittel:

Opportunities for open dialogues in low-threshold services - service users' perspectives on risks and motivations involved in trusting health-workers.Prosjektbeskrivelse:
Som ein del av evaluering av familieambulatoriet (FA) skal erfaringane til brukarar av FA («lågterskeltilbod» retta seg mot gravide, fedre og småbarnsfamiliar som har eller har hatt eit forbruk av alkohol, medisinar og andre rusmiddel og/eller psykiske vanskar) samlast inn og systematiserast. Data blir samla inn ved hjelp av spørjeskjema. I tillegg vil nokre brukarar bli intervjua for å utdjupe svara. Resultata skal nyttast til vidare praksisutvikling i lag med dei tilsette i FA. I intervjua vil me også samtale med brukarane om kor opne tillitsmandat dei kan gje til behandlarane i FA, og kva dei tenkjer om risiko dersom dei opnar tillitsmandatet. Data relatert til tillitsmandat skal nyttast i forskingsprosjekt med fokus på prosessar som kan bidra til å styrkje gjensidig tillit mellom tilsette i lågterskel-tilbod og brukarane av desse tilboda. Prosjektet er eit pilotprosjekt, tilsvarande prosjekt er planlagt i andre lågterskel-tilbod.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1579 Prosjektstart: 20.09.2015 Prosjektslutt: 11.08.2016

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Kristin Ådnøy Eriksen
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen Stord/Haugesund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Høgskolen Stord Haugesund og Familieambulatoriet (Helse Fonna)Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
21.09.2015 REK sør-øst