Forskningsprosjekt


Pankreaskirurgi med karreseksjon og karrekonstruksjon

Vitenskapelig tittel:

Development of pancreatic surgery at a high-volume centre with special emphasis on pancreatic resections with vascular resection and reconstructionProsjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt kirurgisk behandling med pankreasreseksjon med karreseksjon/rekonstruksjon av pasienter med pankreas- og periampullære svulster gir de resultater med tanke på komplikasjoner/overlevelse som man forventer, sammenliknet med pasienter som gjennomfører denne kirurgiske behandlingen uten karreseksjon/rekonstruksjon. Ved kreft i bukspyttkjertelen er kirurgi eneste potensielle mulighet for langtidsoverlevelse. Ved kirurgisk behandling er komplett fjerning av tumorvevet behandlingsmålet. Tidligere studier har indikert en klinisk nytteverdi av en mer aggressiv kirurgisk tilnærming (reseksjon av primærtumor med samtidig reseksjon og rekonstruksjon av vena Porta/vena mesenterica superior (VP/VMS)). Inngrepet er forbundet med høy sykelighet og en viss dødelighet). Oslo universitetssykehus har i perioden 2006 - 2015 utført et økende antall av dette inngrepet. Muligheten for teknisk å gjennomføre denne operasjonen og inngrepets morbiditet og mortalitet har vært gjenstand for diskusjon. Pasientgruppen har siden 2006 blitt tilbudt potensielt kurativ pankreasreseksjon med samtidig karreseksjon, og karrekonstruksjon hvis affeksjon av mesenterialkar. Behandlingen anses nå som etablert standardmetode for behandling av pankreas- og periampullære svulster. Dette er en meget viktig pasientgruppe å kvalitetssikre, spesielt med tanke på seleksjon av pasienter til kirurgi, valg av rekonstruksjonsteknikk og hyppighet av komplikasjoner sammenliknet med standard pankreasreseksjon uten karreseksjon. Dette er et retrospektivt prosjekt der det er planlagt å inkludere 850 tidligere pasienter, behandlet ved Oslo universitetssykehus. Av disse har 700 blitt operert uten karrekonstruksjon og 150 med. Av disse 150 ble rundt 50 operert med allograft. Det er planlagt å innhente helseopplysninger fra deltakernes pasientjournal og radiologarkiv. Dette omfatter opplysninger om alder, kjønn, preoperative radiologiske opplysninger (tumorstørrelse og affeksjon av sentrale karstrukturer), operasjonsdato, type operasjon, type karrekonstruksjon, postoperative komplikasjoner, liggetid, histologisk diagnose, postoperative radiologiske opplysninger (residiv, komplikasjoner mhp trombose/stenose av vena porta og vena mesenterica superior, dato for residiv, lokalisasjon av residiv, behandling av residiv) samt eventuell dødsdato. Det søkes om fritak fra kravet om å innhente samtykke for å innhente opplysninger fra journal.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/1410 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Knut Jørgen Labori
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Seksjon for lever og pankreaskirurgi, Oslo universitetssykehusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
22.09.2016 REK sør-øst