Forskningsprosjekt


Plater og placenta - samspill for livet

Vitenskapelig tittel:

Platelets and placenta – the new hotspot in fetal-maternal crosstalk

 Prosjektbeskrivelse:
Sykdommen føtal og neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) kan føre til alvorlig blodplatemangel hos foster/ nyfødt og i alvorlig tilfeller forekommer også hjerneblødning. FNAIT skyldes at mor danner blodplateantistoffer (typisk anti-HPA-1a) som kan destruere fosterets blodplater. Immunologisk forskningsgruppe ved IMB, UiT publiserte i 2011 en studie som viste en sterk assosiasjon mellom blodplateantistoffer hos mor og lav fødselsvekt hos barnet. Forskningsgruppen har også nylig funnet at slike blodplateantistoffer ser ut til å påvirke utvikling av tidlig placenta (Eksteen et al, manuskript). Vår hypotese er derfor at mors anti-HPA-1a antistoffer under graviditet påvirker placentautvikling og kan føre til redusert placenta funksjon, noe som igjen kan være årsaken til at barnet får lav fødselsvekt. Vi vil studere hvordan disse antistoffene påvirker både tidlig placentautvikling, placenta funksjon gjennom svangerskap samt placenta ved termin/ etter fødsel.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2192 Prosjektstart: 01.11.2015 Prosjektslutt: 01.11.2026

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Heidi Tiller
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

PREVFNAIT prosjektet finansieres av Polsk-Norsk forskningsprogram ved Norges forskningsråd (ERC Norway Grant PL12-0057), men innsamling av placenta materialet inngår ikke i det originale PREVFNAIT prosjektet og er derfor søkt finansiert av både NFR og Helse Nord. 

For det øvrige prosjektet er det søkt om prosjektmidler fra NFR og Helse Nord, svar vites ikke ved innsending av REK søknad.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD/ post doc
Materiale fra biobank:
Generell forskningsbiobank for immunologisk betinget blodplatemangel hos foster og nyfødt
PREVFNAIT
Behandlet i REK
DatoREK
19.11.2015 REK nord
21.04.2016 REK nord
01.02.2018 REK nord
23.05.2019 REK nord