Forskningsprosjekt


Å leve med hiv

Vitenskapelig tittel:

Å leve med hiv. En kvalitativ studie om hvordan eldre mennesker erfarer å leve med hiv.Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien er å skape forståelse av hvordan det kan erfares å bli eldre og leve med hiv (humant immunsvikt virus). Siden hivviruset ble kjent på 80-tallet har det vært forbundet med løssluppen livsførsel, skam og stigmatisering. Norske myndigheter har via Fafos levekårsundersøkelse i 2009 og Nasjonal hivstrategi fra 2009/2013 kartlagt og lagt føringer for hvordan personer som lever med hiv skal kunne oppleve aksept, mestring og inkludering i samfunnet i alle livsfaser. Publikasjonene påpeker at det kan være spesielle utfordringer knyttet til å bli eldre og ha hiv, for eksempel i form av psykososiale eller ikke-hivrelaterte helseplager. Studiet har et kvalitativt design og personlig intervju benyttes som metode. Problemstillingen i studien knytter seg til hvordan det erfares å bli eldre og ha hiv og ønskes belyst gjennom fortellinger fra hverdagsliv. Problemstillingen lyder: Hvordan erfarer eldre mennesker å leve med hiv?
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1399 Prosjektstart: 16.08.2015 Prosjektslutt: 16.10.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lill Sverresdatter Larsen
Forskningsansvarlig(e):  UiT Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringsbehov.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefag, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord