Forskningsprosjekt


Epidemiologisk langtidsoppfølging av ikke-småcellet lungekreft i Skandinavia

Vitenskapelig tittel:

Long-term epidemiological follow up of non-small cell lung cancer in ScandinaviaProsjektbeskrivelse:
Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvordan pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) diagnostiseres og behandles og hvordan sykdomsforløpet arter seg for denne pasientgruppen. Kunnskap om diagnostisering, behandling og prognose av ikke-småcellet lungekreft er mangelfull. En måte å skaffe seg oversikt over dagens status er å benytte data fra de skandinaviske kreftregistrene. Legemiddelfirmaet Bristol-Myers Squibb, som utvikler legemidler på dette området er oppdragsgiver for prosjektet, og forskningsavdelingen i Paris vil samarbeide med kreftregistrene i Skandinavia. Dette er en observasjonell kohortstudie, hvor pasientene identifiseres fra kreftregistrene i de skandinaviske landene i tidsrommet 2007-2013. For Norge vil det trolig inngå omlag 22 300 pasienter. Det er planlagt innhentet følgende opplysninger fra følgende registre: Dødsårsaksregisteret: • Dato for død • Årsak til død • Underliggende og medvirkende årsaker til død Kreftregisteret: • Alder ved diagnostisering • Dato for diagnostisering • Tumor lokalisasjon og side • Stadieinndeling (TNM) • Morfologi • Initiell behandling (kirurgi, medikamentell, stråling) • Lokal, lokoregional eller fjernmetaser • Dato for emigrasjon • Dato for død og årsak til død • Norsk pasientregister (NPR):Dato og diagnosekoder (ICD10 og prosedyrekoder) hentes for å belyse: • Sykehusopphold for lungekreft (liggedøgn, antall konsultasjoner) • Komorbiditeter og komplikasjoner av interesse • Kirurgiske inngrep • Behandling (stråling, cellegift) Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret): • Opplysninger om kreftbehandling (perorale behandlingsalternativer samt ko-medisinering): • ATC-kode • Dato for utlevering • Styrke • Pakkestørrelse • Refusjonskode • Forskrivers spesialitet
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/1312 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Odd Terje Brustugun
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er oppdragforskning, og alle kostnader knyttet til prosjektet dekkes av Bristol-Myers Squibb.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
27.08.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
26.11.2015 REK sør-øst
14.01.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
05.06.2018 REK sør-øst