Forskningsprosjekt


NOROC, en nasjonal multisenterstudie med formål å optimalisere behandlingen av pasienter med munnhulekreft.

Vitenskapelig tittel:

NOROC, a national study aimed to improve the clinical practice guidelines for better treatment stratification of patients with oral cancer. Prosjektbeskrivelse:
Munnhulekreft er forbundet med plagsomme, behandlingsrelaterte bivirkninger og relativt høy dødelighet. Det er imidlertid stor variasjon i aggressivitet i disse svulstene. Av og til vokser små svulster fort og fører til død innen 1-2 år, mens andre pasienter med svulster i samme stadium blir varig helbredet. Det er derfor nødvendig med bedre individtilpasset behandling som tar høyde for at svulstene oppfører seg forskjellig. Prosjektet er en nasjonal multisenterstudie basert på undersøkelse av svulstvev fra pasienter som munnhulekreft. Ved hjelp av mikroskopiske og molekylære metoder vil vi undersøke uttrykket av ulike molekyler i svulsten. Resultatene vil bli sammenholdt med opplysninger om bl.a. helbredelse, residiv og periode frem til sykdomsspesifikk død. Hovedmålet med prosjektet er å påvise molekyler i kreftcellene som kan brukes som grunnlag for valg av behandling, både for å begrense de behandlingsrelaterte bivirkningene og for å bedre sjansen for helbredelse.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1381 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: lars uhlin-hansen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av de institusjoner hvor prosjektdeltagerne er ansatt (ved at de betaler lønn). I tillegg er en PhD-student (Inger-Heidi Bjerkli) lønnet av Helse-Nord. Driftsutgifter dekkes dels av institusjonene, dels av Helse-Nord. Det er også søkt om støtte fra Kreftforeningen.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Avdeling for patologi og medisinsk genetikk St. Olavs Hospital HF
Diagnostisk vevsbank Patologisk anatomisk laboratorium
Biobank ved patologisk anatomisk avdeling UNN
Helse Bergen biobank
Behandlet i REK
DatoREK
13.08.2015 REK nord
10.09.2015 REK nord
02.02.2017 REK nord
12.10.2017 REK nord