Forskningsprosjekt


Evaluering av et tverrprofesjonelt klinisk beslutningsstøtteverktøy for å bedre progresjon og prioritering av behandling og tiltak for pasienter ved medisinske og kirurgiske poster

Prosjektbeskrivelse:
Studien har følgende tre formål: 1) å fastslå om et klinisk beslutningsstøtteverktøy bedrer samarbeid mellom sykepleiere og leger om kliniske beslutninger ved utskriving av pasienter ved medisinske og kirurgiske poster, 2) å fastslå om innføring av et tverrprofesjonelt beslutningsstøtteverktøy medfører en effekt på pasientresultater ved en medisinsk post, og 3) å identifisere hvordan kliniske beslutninger foregår i samarbeidet mellom leger og sykepleiere ved en medisinsk post, og identifisere faktorer som bedrer pasientflyt og reduserer overbelegg. Designet vil omfatte et ikke-randomisert klyngestudie, et pretest-posttest studie og et observasjonsstudie med uplanlagte halvformelle intervju.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/899 Prosjektstart: 01.06.2015 Prosjektslutt: 01.06.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sissel Iren Eikeland Husebø
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger Universitetssjukehus (SUS).

Prosjektleder Sissel Eikeland Husebø er ansatt i 100% vitenskapelig stilling ved UiS og 20% stilling ved SUS.

Prosjektleder Øystein Evjen Olsen er ansatt som medisinsk fagsjef ved Akuttmottak, SUS

Masterstudent Åse Straumstøyl er ansatt som ass.avdspl. ved 3F, SUSForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK vest