Forskningsprosjekt


Endetarmskreft hos eldre pasienter

Vitenskapelig tittel:
Rectal cancer in the elderly "Results from 15 years of prospective registration in a colorectal unit"

Prosjektbeskrivelse:
Insidensen av colorectalcancer (CRC) i Norge har vært jevnt økende og tilstanden er i dag den nest hyppigste kreftsykdom hos begge kjønn. Primær behandling er kirurgi, og ved St. Olavs Hospital opereres det i overkant av 200 CRC pasienter pr år. Ca 1/3 av disse har rektumcancer. Median alder ved sykdomsdebut er omkring 70 år og basert på estimater av framtidig alderssammensteningen i populasjonen forventes en ytterligere økning i insidensen, særlig blant eldre. Tidlig på 90-tallet ble det introdusert ny kirurgisk teknikk (TME) i forbindelse med operativ behandling av rectumcancer, og samtidig en nasjonal fortløpende registrering av rectumcancerpasienter i regi av Kretftregisteret. I samme periode har man lokalt registrert komplikasjoner i forbindelse med behandling av alle CRC pasienter. Målet er å evaluere behandlingsresultatene hos rectumcancer pasienter over 75 år behandlet ved St.Olavs Hospital fra 1993 til 2006 og vurdere framtidig behandlingsstrategi hos eldre pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/149 EudraCT-nummer: - Prosjektstart: 01.02.2010 Prosjektslutt: 10.03.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Birger Henning Endreseth
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital
St. Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Del av forskningsprogram: -
Behandlet i REK
DatoREK
29.01.2010 REK midt
04.04.2014 REK midt
09.05.2014 REK midt