Forskningsprosjekt


Tidlig identifikasjon og intervensjon ved alkoholproblemer i allmennpraksis

Vitenskapelig tittel:
Early identification of and intervention for alcohol problems in general practice

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet har som formål å undersøke om fastleger tidlig kan fange opp tegn på skadelig alkoholforbruk og om det kan utarbeides metoder med sikte på å bedre muligheten for å få tidlig og god hjelp ved alkoholproblemer. Det skal rekrutteres 15−16 fastleger og 8 legepraksiser til studien og eventuelt 8 legepraksiser for utprøving av et program for kunne en tidlig diagnose. Hensikten er ”å forbygge helseskader og psykososiale skadevirkninger av for stort alkoholforbruk”. Prosjekter er inndelt i tre ulike delprosjekter. Delprosjekt 1 er lagt opp som en kvalitativ studie hvor 15−16 fastleger samtaler i fokusgrupper om mulig overforbruk av alkohol hos pasienter. Målet er å beskrive ”fastlegers erfaringer med å ta opp alkohol som mulig årsak til helseproblemer, når pasienten selv ikke har åpnet opp for dette”. Delprosjekt 2 skal vurdere mulighetene for å forutse en framtidig alkoholrelatert diagnose basert på longitudinelle data fra elektronisk pasientjournal. En tar derfor sikte på å finne ut om de elektroniske journalene ”inneholder data som kan indikere skadelig forbruk av alkohol, før en alkoholrelatert diagnose blir satt”. Dette skal gjøres ved å foreta en ”telling av ulike parametre i elektronisk pasientjournal, og sammenligne frekvenser av disse parametre i journaler med alkoholrelatert diagnose og i journaler uten alkoholrelatert diagnose. Parametrene bestemmes ut fra litteraturstudier og klinisk erfaring. Datainnsamlingen skal skje automatisk ved bruk av et dataprogram (eZearch). ”Ingen ser journalene eller mottar identifiserbare personopplysninger fra journalen, ikke-identifiserbare data hentes ut.” Slik forstått vil dataene være anonyme. Delprosjekt 3 gjelder fastlegenes erfaring med det diagnostiske verktøyet som kan bli utviklet gjennom delprosjekt 1 og 2. Her vil det anvendes dataprogrammet ”Argus” som er laget for å gi påminnelser til legen, basert på systematisering av opplysninger i elektronisk pasientjournal. Programmet analyserer journalen idet legen åpner den. Etter analysen kan Argus varsle for eksempel om høy kardiovaskulær risiko, om legemiddelinteraksjoner, om manglende dokumentasjon av forundersøkelse eller om mikroalbuminuri hos pasienter med diabetes. I det omsøkte prosjektet vil varslingen gjelde alkoholbruk. Søker drøfter i protokollen problemer med at bruken av dette verktøyet kan misbrukes og føre til uheldige konsekvenser, blant annet at det kan tenkes å bli en forstyrrende faktor i møte mellom lege og pasient for de mange pasienter som ikke kommer til å utvikle alkoholproblemer. Problemet med såkalte ”falsk positive” som er et problem ved diagnostiske tester, kan også i denne sammenhengen være et problem som krever oppmerksomhet. ”I vårt prosjekt kan et positivt utslag føre til en intervensjon som pasienten kan oppleve som et overtramp uavhengig av om utslaget er falskt eller positivt.”
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/89 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2014

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Torgeir Gilje Lid
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgragdsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
28.01.2010 REK sør-øst
20.06.2013 REK sør-øst
01.12.2016 REK sør-øst