Forskningsprosjekt


Implementering av nasjonale retningslinjer for psykosebehandling

Vitenskapelig tittel:

A cluster-randomized study on implementation of guidelines and evidence based treatments of psychosesProsjektbeskrivelse:
Nasjonale retningslinjer for behandling ved psykoser gir råd om bruk av behandlinger som er vist å kunne ha god virkning. Men vi vet ikke om de brukes systematisk i vanlig praksis. Prosjektet undersøker (1) i hvilken grad sentrale behandlinger er implementert i psykisk helsevern, (2) om implementeringen blir bedre ved implementeringsstøtte, og (3) om pasientforløp og pasienttilfredshet har sammenheng med grad av implementering. Seks helseforetak deltar i studien. DPS-er og avdelinger gjennomfører to behandlinger de selv velger blant noen utvalgte sentrale behandlinger. De får implementeringsstøtte for en av disse to (trekkes tilfeldig). Implementering og pasientforløp følges i 18 måneder med målinger ved oppstarting og for hvert halvår. Pasienter og pårørende med samtykke fyller ut spørreskjema, og behandlere fyller ut skjema om sine vurderinger av pasientforløp og behandlingen,og pårørende. Målet er å inkludere 20% av pasientene med psykoselidelse, i alt 1074 pasienter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1263 Prosjektstart: 01.02.2015 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har fått tildelt 18 mill kroner i støtte fra de regionale helseforetakenes felles utlysning i 2014 av forskningsmidler for større prosjekter i visse satsingsområder.

De seks regionale helseforetakene bidrar med egne ressurser og midler som er estimert til å utgjøre til sammen omtrent 15 mill kroner i løpet av prosjektperioden.

Det er sendt søknad til Helsedirektoratet om 1,8 mill kroner av midler utlyst våren 2015 for støtte til implementering av kliniske retningslinjer innen psykisk helse og rus, og dette vil i så fall bli fordelt på de seks helseforetakene og inngå i de 15 mill kroner anført ovenfor.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
19.08.2015 REK sør-øst