Forskningsprosjekt


NORSE - Oppland

Vitenskapelig tittel:

Engelsk tittel:

NORSE - Oppland: Norwegian Old Age Health and Retirement Survey – Oppland County

Norsk tittel:

NORSE: en undersøkelse om sosiale, helsemessige og økonomiske forhold blant mennesker over 60 år i NorgeProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å undersøke funksjonsnivå hos et utvalg av befolkningen i Oppland over 60 år. Det mangler studier som inkluderer objektive mål på fysisk og kognitiv funksjon for befolkningen over 60 år i Norge. For å bedre forstå variasjon i helse i lys av økonomiske og sosiale forhold, vil prosjektgruppen utføre en undersøkelse hvor funksjonsnivå måles for multiple fødselskohorter i Norge. Prosjektgruppen vil samle objektive mål på fysisk og kognitiv funksjon for befolkningen over 60 år i Norge for å forstå livssyklusvariasjoner ved aldring bedre. Man vil nå undersøke et utvalg av befolkningen i Oppland over 60 år. Undersøkelsene/testene vil bli harmonisert med SHARE-undersøkelsen (share-proj.org). Helseinformasjon fra tidligere helseundersøkelser vil kobles slik at potensielle sammenhenger mellom eksponeringer tidligere i livet kan ses i sammenheng med helse og funksjonsnivå senere i livet. Det skal inkluderes totalt 3000 personer over tre år, i perioden 2016-2018. Deltakerne skal være likt fordelt i tre aldersgrupper (60-69, 70,79 og 80+). Intervjuer og undersøkelser vil bli utført av sykepleiestudenter. Selvrapportert helse, fysisk funksjonsnivå og trivsel vil kartlegges gjennom spørreskjema. Kognitiv funksjon vil kartlegges ved standardiserte verktøy. Fysisk funksjonsnivå skal måles gjennom fire enkle tester (stå på et ben, reise seg fra stol, gå, gripestyrke) samt måling av høyde, vekt, livvidde, puls og blodtrykk, blodprøver (kolesterol, HbA1c, infeksjons- og nyrefunksjon) og spirometri. Det skal tas DNA fra munnslimhinne. Genetisk undersøkelser vil bli gjennomført for å identifisere ikke-prediktive gener assosiert med kognitiv svikt, demens og symptomer knyttet til demensutvikling. Helse- og risikofaktordata skal hentes fra skjemaer fra tidligere helseundersøkelser utført tre ganger i perioden 1974-88 utfylt av deltakerne, pluss fysiske målinger fra helseundersøkelsene (høyde, vekt, blodtrykk, blodprøveanalyser). Det skal innhentes følgende opplysninger fra sentrale helseregistre og andre registre: • Dødsårsaksregisteret: Dødsårsak og tidspunkt (i prosjektperioden, fram til 2015). • NPR: Diagnose, tidspunkt, varighet innleggelse. • FD-trygd: Utdanning, inntekt, yrke, sivil status, antall barn, pensjonstidspunkt, grunn til evt uførhet. • KUHR: Betaling av helserefusjon (fastlege og legevakt). • IPLOS: Bruk av kommunale omsorgstjenester. • Data fra sesjon: deler av WAIS, høyde og vekt og fysisk form. • Reseptregisteret: Tidspunkt for forskrivning, type medikament og dose. Det oppgis i søknaden at datainnsamlingen skal generere flere studier ved flere institusjoner
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/970 Prosjektstart: 01.01.2015 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Øyvind Kirkevold
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det skal søkes om midler fra National Institutes of Health (NIH), samt at det brukes interne midler fra Folkehelseinstituttet, Alderspsykiatrisk forskningssenter Sykehuset Innlandet, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (aldring og helse) og Høgskolen i Gjøvik.

Folkehelseinstitutte har bevilget stilling til koordinator for innsamling av data.

Aldring og helse har bevilget midler til innkjøp av utstyr

Alderspsykaitrisk forskningssenter - Sykehuset innlandet står for produksjon og teknisk håndtering av spørreskjema.

Høgskolen på Gjøvik bidrar med studenter og lærekrefter i forbindelse med opplæring av studenter til datainnsamling.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst