Forskningsprosjekt


Analyse av reinnleggelser for psykiatriske pasienter ved bruk av registerdata

Vitenskapelig tittel:

CEPHOS-LINK. Comparative Effectiveness research on Psychiatric HOSpitalisation by record LINKage of large administrative data setsProsjektbeskrivelse:
CEPHOS-LINK er et flernasjonalt prosjekt finansiert av EU sitt 7. rammeprogram. Det overordnede målet er å bruke administrativt innsamlede registerdata i seks europeiske land med ulike helsesystemer til å analysere faktorer (på pasient-, tjeneste- og systemnivå) som kan bidra til å belyse forskjeller i sannsynlighet for uplanlagt reinnleggelse i sykehus for pasienter med psykiske lidelser. Hovedfokus er på forskjeller knyttet til tjenesteorganisering: 1) type døgntilbud og 2) poliklinisk oppfølging. Andre variable inkluderes som kontroll ("confounder") og som forklaringsfaktorer. Analysene gjøres, basert på felles protokoll, ved bruk statistiske metoder og dynamiske tilnærminger. Resultatene vil bidra til bedre kunnskapsgrunnlag om betydning av organisering av tjenester mht forebygging av uønskede reinnleggelser. Et mål med prosjektet er også å bidra til metodeutvikling for komparative registerstudier, bl.a datatilgjengelighet, interoperabilitet, kvalitet og personvern. Vedlegg A og B
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/852 Prosjektstart: 01.04.2014 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jorid Kalseth
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av EU sitt 7. rammeprogram innen område HEALTH.2013.3.1-1: Comparative Effectiveness Research (CER) in health systems and health services interventions. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Sluttmelding/publikasjon: Sluttmelding: utført i henhold til plan
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2015 REK midt
05.02.2016 REK midt
16.09.2016 REK midt
10.01.2018 REK midt
25.04.2018 REK midt