Forskningsprosjekt


TWIST: Blodpropp-oppløsende behandling ved hjerneinfarkt som inntreffer før oppvåkning

Vitenskapelig tittel:

Tenecteplace in Wake-up Ischaemic Stroke Trial (TWIST)Prosjektbeskrivelse:
Tenecteplase in Wake-up Ischaemic Stroke Trial (TWIST) er en randomisert-kontrollert studie av trombolytisk behandling med tenecteplase hos pasienter med akutt hjerneinfarkt som har inntruffet før oppvåkning. Studien vil besvare følgende spørsmål: 1) Kan tenecteplase gitt innen 4,5 timer etter oppvåkning bedre funksjonsnivå ved 6 måneder? 2) Kan funn på CT identifisere pasienter som har ekstra nytte av slik behandling? Pasienter kan inkluderes hvis de har hjerneinfarkt med nevrologiske utfall og kan gis tenecteplase innen 4,5 timer etter oppvåkning. Pasienter vil undersøkes med CT eller MRI for å utelukke store, irreversible infarktforandringer, intrakraniell blødning eller andre kontraindikasjoner til trombolytisk behandling. Pasienter vil randomiseres til tenecteplase eller kontroll. Den primære effektvariabelen er funksjonsnivå ved 6 måneder, målt ved «modified Rankin Scale». Vi ønsker å inkludere 500 pasienter fra sentre i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, og Litauen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1070 EudraCT-nummer: 2014-000096-80 Prosjektstart: 01.01.2016 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Ellisiv B Mathiesen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet blir søkt finansiert fra ulike råd/organsisasjoner som finansierer forskning, som Norges forskningsråd, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Helse Nord og andre.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
04.06.2015 REK nord
10.03.2016 REK nord
01.06.2017 REK nord
23.08.2018 REK nord