Forskningsprosjekt


Abstinenssyndrom og nedtrapping av analgosedasjon i pediatrisk intensivbehandling

Vitenskapelig tittel:

Abstinenssyndrom og nedtrapping av analgosedasjon i pediatrisk intensivbehandlingProsjektbeskrivelse:
Alvorlig syke barn innlagt på intensivavdeling får som ofte kontinuerlig tilførsel av sterke smertestillende (opiater) og sovemidler (benzodiazepiner). Dette for å tolerere behandlingen og for at de ikke skal være en fare for seg selv ved at de kan fjerne livsviktig utstyr som luftveistube ved respiratorbehandling. Når slik medisinering har pågått over flere dager, vil noen pasienter oppleve abstinensfenomener og ubehag ved nedtrapping. Studien vil kartlegge forekomsten og alvorlighetsgraden av slik abstinens ved Barneintensiv på OUS-Rikshospitalet og Aarhus Universitetshospital, og søke å avklare om innføring av en formalisert algoritme for nedtrapping vil endre forekomsten av abstinens.Dette fins de lite kunnskap om. Algoritmen for nedtrapping er vedtatt innført, og studien vil fungere som en evaluering av dette tiltaket. Studien vil således være prospektiv og observasjonell. Studien vil og inneholde en kvalitativ del med fokusgruppeintevjuer av leger og sykepleiere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/1603 Prosjektstart: 23.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Gunnar Bentsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus, Akuttklinikken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Gunnar Bentsen har fått innvilget 20% fristilling fra klinisk stilling i perioden juli 15- juni16 for å jobbe med forsknings- og kvalitetssikringsprosjekter knyttet til Barneintensiv RH, altså bl.a. denne studien.

Mette Dokken har fått oppstarts-/forskningsstipend NOK 100.000 fra Akuttklinikken OUS for frikjøp av arbeidstid.

Resterende studiemedarbeidere gjennomfører studien innenfor klinisk arbeidstid.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
17.09.2015 REK sør-øst