Forskningsprosjekt


Helsedeterminanter som bidrar til infeksjoner hos barn i Nepal

Vitenskapelig tittel:

Health determinants contributing to childhood infections in NepalProsjektbeskrivelse:
Formålet er å undersøke effekten av ulike helsedeterminanter på barn med infeksjonssykdommer i Okhaldhunga District Hospital i Nepal. Det skal vi gjøre gjennom en case-kontrollstudie, der vi sammenligner barn med infeksjonssykdommer med barn med skader. I studien vil verge til alle hospitaliserte barn mellom 1 og 16 år bli spurt om å delta, samt så mange mellom 1 og 16 år fra poliklinikken som tiden tillater. Vi ekskluderer barn under 1 år, samt barn uten verge. Barna med deres verge skal, med hjelp av en tolk, svare på spørsmål fra et spørreskjema, som omhandler generelle opplysninger om barnet, husholdningens sosioøkonomiske status, og opplysninger om boforhold, vann og sanitære forhold og tilgang til helsetjenester. En positiv effekt av studien vil være å identifisere risikofaktorer eller preventive faktorer der tiltak kan settes inn eller forbedres. Datainnsamlingen vil foregå i fire uker høsten 2015. Analysen skal utføres ved hjelp av statistikkanalyseprogrammet SPSS.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/834 Prosjektstart: 28.09.2015 Prosjektslutt: 01.01.2016

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNU og Statens Lånekasse for Utdanning.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r), Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Semester IIIA
Sluttmelding/publikasjon: Informerer om at studien kanseleres
Behandlet i REK
DatoREK
12.06.2015 REK midt
18.09.2015 REK midt
27.11.2015 REK midt