Forskningsprosjekt


Undersøkelse av uventede barnedødsfall

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt metoden med dødsstedsundersøkelser i regi av helsetjenesten fungerer etter sitt formål, nemlig å bidra til å fastsette dødsårsak. Barn som dør er en dyp tragedie for de som rammes. Dette er også vanskelige saker å arbeide med for politi, helsevesen og rettsmedisinere. I Norge dør mellom 30-40 barn under fire år plutselig og uventet hvert år. Dødsfallene håndteres ut fra to ulike modeller for undersøkelser; politiets etterforskning og dødsstedsundersøkelse i regi av helsetjenesten. Gjennom dødsstedsundersøkelsen ser man etter forekomst av kjente risikofaktorer. I prosjektet ønsker man å undersøke om barns rettssikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt med dagens regelverk knyttet til plutselige og uventede barnedødsfall. Det planlegges i prosjektet å undersøke saker med plutselig og uventede barnedødsfall hos barn under fire år i perioden fra november 2010 og ut 2015. Det skal i prosjektet inkluderes data fra avdøde barn som har dødd plutselig og uventet, der det er begjært rettslig obduksjon samt at det er gjennomført dødsstedsundersøkelse etter samtykke fra foreldrene. Dette omfatter 67 dødsfall. Fra det avdøde barnets pasientjournal skal det innhentes rapport fra gjennomført dødsstedsundersøkelse, i tillegg til opplysninger om barnets kjønn, alder, sykdomshistorikk, forekomst av risikofaktorer for krybbedød og andre opplysninger som kan være relevant for dødsfallet. I sakarkivet til Den rettsmedisinske kommisjonen skal man gjennomgå alle saker med plutselig og uventet barnedødsfall hos barn under fire år for å se på fordeling av dødsårsaker sett opp mot gjennomføring av dødsstedsundersøkelse. Det planlegges videre å undersøke om krybbedødstilfellene har en høyere risikoskåre enn en kontrollgruppe. Det vil for dette formålet bli sendt ut et spørreskjema til 300 kontrollfamilier, der det spørres om risikofaktorer for krybbedød. Denne gruppen utgjøres av familier med omsorg for barn med samme kjønn og alder som de barna hvor det har blitt gjennomført dødsstedsundersøkelser.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2018 Prosjektstart: 01.11.2016 Prosjektslutt: 01.08.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Torleiv Ole Rognum
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er internt finansiert ved Folkehelseinstituttet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Phd-prosjekt innen jus/medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
01.12.2016 REK sør-øst