Forskningsprosjekt


Integrering av trastuzumab, med eller uten pertuzumab, i perioperativ cellegiftkur mot HER2-positiv magekreft: INNOVATION-studien

Vitenskapelig tittel:

Integration of trastuzumab, with or without pertuzumab, into perioperative chemotherapy of HER-2 positive stomach cancer: the INNOVATION-TRIALProsjektbeskrivelse:
Formålet med denne fase II studien er å undersøke effekten av standard perioperativ kjemoterapi med tillegg av trastuzumab eller tillegg av kombinasjon av trastuzumab og pertuzumab sammenlignet med effekten av standard perioperativ kjemoterapi alene hos pasienter med HER2 positiv kreft i mage og spiserør. Pasienter med HER2 positiv kreft er en undergruppe og utgjør omlag 10-15 % av pasientene med kreft i magesekk og spiserør. 5 års overlevelse etter øsofagus- og magekreft er 30-45 % og det er dermed ønskelig å se på mulige tilleggsbehandlinger for denne gruppen. De medikamenter som her skal prøves ut har vist seg effektive for denne pasientgruppen ved kreft med spredning. I dette prosjektet skal potensiell effekt hos pasienter med HER2 positiv kreft uten spredning undersøkes. Trastuzumab (også kjent som herceptin) og pertuzumab (også kjent som perjeta) inngår i dag ved behandling av brystkreft og ventrikkelkreft. Legemidlene er begge monoklonale antistoffer som hemmer HER2, et protein som stimulerer celledeling og motarbeider apoptose. Ved kreft er ofte HER2 overuttrykt, noe som medfører ukontrollert celledeling. Vanlige bivirkninger av trastuzumab er feber og skjelvinger, mens mindre vanlige bivirkninger er smerte, svekkelse og kvalme. Bivirkninger opptrer hyppigst etter først dosering, deretter avtagende. Vanlige bivirkninger av pertuzumab er diaré, kvalme og tretthet. Mindre vanlige bivirkninger er et lavt antall hvite blodceller, nedsettelse av hjertefunksjon, feber, hodepine og lavt blodtrykk. Dette er en internasjonal multisenterstudie. Totalt 225 pasienter med HER2 positiv kreft i mage og spiserør som er aktuelle for kirurgisk behandling og perioperativ kjemoterapi er planlagt inkludert. I Norge skal et ikke oppgitt antall pasienter rekrutteres fra egen pasientkohort ved Oslo universitetssykehus (OUS). Studien er åpen og deltakerne skal randomiseres 1:2:2 til standardbehandling (1), standardbehandling med tillegg av trastuzumab (2) eller standardbehandling med tillegg av kombinasjonen trastuzumab og pertuzumab (2). Det er planlagt tre kurer før operasjon og tre etter, som beskrevet nedenfor, med tre ukers mellomrom. Som standardbehandling inngår Cisplatin 80mg/m2 med tillegg av Capecitabine 1000mg/m2 to ganger daglig i to av tre uker eller 5-Fluorouracil 800mg/m2/dag i fem dager hver tredje uke. Trastuzumab skal administreres intravenøst i doseringer av 8 mg/kg for første dose, deretter 6 mg/kg. Pertuzumab skal administreres intravenøst ved dosering av 840 mg. Deretter skal trastuzumab og pertuzumab gis hver tredje uke i inntil ett år for de deltakere som er randomisert til eksperimentell behandling. Det skal samles inn biopsier i tillegg til at det tas vevsprøver av svulst ved operasjon. Det skal gjennomføres HER2 genotyping på innsamlet materiale. Det skal innhentes separat samtykke til HER2 genotyping i biopsi før inklusjon i studien. Primært endepunkt er effekt og sikkerhet av trastuzumab og pertuzumab i behandling av kreft i spiserør og mage. Det skal gjennomføres kliniske undersøkelser ved inklusjon og hvert studiebesøk, inkludert en nevrologisk undersøkelse. Videre skal høyde, vekt og vitale tegn registreres. Det skal ved hvert besøk tas blodprøver for klinisk-kjemiske analyser samt sikkerhetsanalyser. Svar fra blodprøver og histologiske undersøkelser skal inngå i prosjektet, i tillegg til resultater av hjerteundersøkelse med MUGA scan. Det skal gjennomføres CT hver 12. uke i intervensjonsperioden, deretter hver sjette måned etter operasjon de første to årene, deretter årlig de neste tre årene. Deltakere må møte til oppfølgingsbesøk hver tredje måned de første to år, deretter hver sjette måned de etterfølgende tre år. Opplysninger er planlagt utført til Tyskland, Belgia, Nederland og Sveits. Biologisk materiale skal lagres i ny, prosjektspesifikk forskningsbiobank «INNOVATION studien» med ansvarshavende Geir Olav Hjortland ved OUS, og er planlagt utført til Tyskland og Nederland.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/926 EudraCT-nummer: 2014-000722-38 Prosjektstart: 01.09.2015 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Geir Olav Hjortland
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

EORTC finansierer prosjektet, og prosjektkontrakt vil bli utarbeidet gjennom Inven2Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
11.06.2015 REK sør-øst
17.09.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
29.10.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst