Forskningsprosjekt


Hjerte - karsykdommer etter pustestyrt strålebehandling

Vitenskapelig tittel:

Kardiovaskulære langtidsvirkninger etter pustestyrt versus konvensjonell strålebehandling for brystkreft – en prospektiv longitudinell kohortestudieProsjektbeskrivelse:
Hjerte - karsykdommer er den nest hyppigste bivirkningen av kreftbehandling med stråling og cellegift. Nærmere 40000 kvinner hadde i 2012 diagnosen brystkreft. 300 kvinner under 70 år behandlet for brystkreft med pustebasert stråleterapi ved Ålesund sykehus og St. Olavs Hospital vil bli inkludert og fulgt i 15 år. Pustebasert stråleterapi sparer hjertet for stråling ved at strålingen gis på innpust når hjertet er lengst unna strålefeltet. Ved hjelp av ultralyd og MR av hjertet, EKG, blodprøver, spørreskjema og ved bruk av registerdata vil vi undersøke forekomsten av hjerte - karsykdommer både i de første månedene etter behandling og i inntil 15 år etter denne nye behandlingen. Forekomsten sammenlignes med den vi ser etter konvensjonell strålebehandling og i normalbefolkningen. Ut fra undersøkelser før og like etter kreftbehandlingen vil vi se om vi kan forutse hvem som utvikler hjertesykdom og identifisere grupper av pasienten som i fremtiden bør kontrolleres oftere enn i dag.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/583 Prosjektstart: 23.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2035

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torgeir Wethal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering er ikke avklart. Det vil søkes om dette; men det er mest aktuelt at det finansieres via midler fra Helseforetakene, NTNU, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsa, Forskningsrådet eller Extrastiftelsen.  Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
08.05.2015 REK midt
12.06.2015 REK midt
25.11.2016 REK midt
24.04.2019 REK midt