Forskningsprosjekt


Behandling av eldre pasienter med nyoppdaget Hodgkin lymfom basert på mediamentet brentuximab vedotin

Vitenskapelig tittel:

Brentuximab vedotin or B-CAP in the treatment of older patients with newly diagnosed classical Hodgkin lymphoma - a GHSG-NLG intergroup phase II trialProsjektbeskrivelse:
Studien søker å forbedre behandlingen av eldre pasienter med Hodgkin lyfmfom (HL). Dette er en gruppe med dårligere prognose enn yngre pasienter. Behandlingen tolerers ofte dårlig. Brentuximab vedotin (BV) ble nylig godkjent til bruk i pasienter med tilbakefall av HL, og viser en meget god effekt alene eller i kombinasjon med annen cellegift. Medikamentet har forholdsvis få bivirkninger. Vi vil søke å forbedre behandlingen hos eldre pasienter ved å endre standard cellegift (bestående av CHOP regimet) hos pasienter som antas å tåle dette. Her vil vincristin erstattes av BV. For pasienter som ikke antas å tåle vanlig cellegift, vil vi gi BV alene. Effekt og sikkerhet vil følges.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2015/2065 EudraCT-nummer: 2013-003990-89 Prosjektstart: 01.12.2015 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alexander Fosså
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Medikamentet BV og frakt av dette betales av Takeda Millenium. Det gis en sum til hvert sykehus for studien (3-5000 Euro) og en sum for hver inkluderte pasient (2000 Euro) som skal dekke kostnader til gjennomføring. Andre midler til monitorering er gitt av Larvik Kreftforening og Nordisk Cancer Union, dekker i hovedsak monitorering.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
25.11.2015 REK sør-øst
20.01.2016 REK sør-øst
26.10.2016 REK sør-øst
03.05.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst