Forskningsprosjekt


Undersøkelser av mulige årsaker til Castlemans sykdom med fokus på virus i lymfeknuter og annet vev

Vitenskapelig tittel:

Pathogen Discovery in idiopathic HHV8 negative multicentric Castlemans diseaseProsjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke mulige virologiske årsaker til Castlemans sykdom. Castlemans sykdom (CD) er en sykdom karakterisert av overvekst og spredning av lymfatisk vev. CD er svært sjelden med kun 1-3 tilfeller i Norge per år. Varianten multisentrisk CD er alvorlig, kan være svært vanskelig å behandle, og har høy dødelighet selv med tilgjengelig behandling. Det er derfor vesentlig å identifisere mulige årsaker til CD. En vanlig hypotese er at tilstanden skyldes et hittil ukjent virus, noe som passer med at CD er hyppigere hos pasienter med HIV-sykdom og at man i noen tilfeller kan finne viruset HHV8 i vevet. I prosjektet skal det kartlegges mulige virologiske årsaker til Castlemans sykdom hos pasienter med etablert diagnose ved å undersøke vevsbiter for kjente og ukjente virus. Prosjektet er en internasjonal multisenterstudie i regi av CD collaborative network (CDCN). Det planlegges å innhente vevsmateriale fra godt dokumenterte pasienter fra store sentra, i Norge fra Oslo universitetssykehus HF. Det skal på RNA-nivå gjennomføres et tilnærmet ubegrenset søk etter virus. Dersom man gjør virologiske funn, vil videre analyser av DNA og proteiner i vev gjennomføres. Det skal innhentes allerede lagrede vevsbiter fra 10 norske pasienter, for utførsel og analyse i USA. Det planlegges å innhente samtykke fra de pasienter som fortsatt lever, og det søkes om fritak fra å innhente samtykke for de avdøde. I tillegg til allerede innsamlet biologisk materiale, skal opplysninger om pasientene hentes fra pasientjournal: kjønn og alder, vesentlige bildefunn (spredningsmønster), blodprøvefunn (betennelsesforandringer i blodprøver som SR, CRP, albumin etc.) samt eventuelle virologiske funn (spesielt om pasienten er HIV positiv og/eller om det er påvist HHV8 i vevsprøven).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2015/657 Prosjektstart: 01.05.2015 Prosjektslutt: 31.05.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alexander Fosså
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Undersøkelsene betales av Castlemans Disease Collaborative Network som har donasjonsmilder fra pengegivere i USA. Det er ingen økonomiske binidinger eller avtaler mellom Alexander Fosså som deltager i Norge og CDCN eller Columbia University.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
Avdeling for Patologi OUS
Behandlet i REK
DatoREK
07.05.2015 REK sør-øst
27.08.2015 REK sør-øst
28.04.2016 REK sør-øst
25.08.2016 REK sør-øst
17.08.2017 REK sør-øst